ТЦ ИМЕ Вест АД (заличено)

Основна Информация

“ТЦ ИМЕ Вест” АД е холдинг, който контролираше “Сентръл Техно Инвест” ЕАД и “Сентръл Техно Пропъртис” ЕАД. Обявено в несъстоятелност и заличено.

ЕИК

175052325

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

47 201 914 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

43 454 234 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

30 837 671 евро (60 313 242.07 лв.)

Свързани лица

“Вивес”, “Рема Трейд”, “Критие“, “Сентръл Техно Пропъртис”, “Сентръл Техно Инвест”,  “Кловил”, “Рент Мениджмънт“, EFV International Financial Ventures, ТЦ-ИМЕ

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

При основаването си през 2006 г. до 2011 г. дружеството е собственост на ТЦ-ИМЕ АД. По последни данни (протокол от 2012 г. и доклад на AlixPartners) дяловете са поделени между “Вивес” (90% собственост на Николай Брейчев, който е в СД на “Принт Инвест 1”, управител на Мел Финанс и съдружник в “Сомали Интернешънъл”, където управител е Веселин Бушев) и “Рема Трейд” ЕООД (собственик Васил Дойчев). Йорданка Миладинова – експерт Кредитиране в банката, е била член на Съвета на директорите.

Дружеството има значителни дялови участия – “Сентръл Техно Инвест” (100%), “Сентръл техно Пропъртис” (100%), “Кловил” (60%) и контролира чрез тях “Рент Мениджмънт”. Било е и едноличен собственик на НУРТС (сега “Ти Си Инвест”). Според отчета за 2013 г. (непубликуван) приходите му са били 1 млн. лева, а загубата – 10 млн. лева. През 2014 г. дружеството няма приходи.

На 21.12.2015 г. “ТЦ-ИМЕ Вест” АД е обявено в несъстоятелност, но производството бе спряно, тъй като няма имуществото, което да покрие разноските, а кредиторите не са ги предплатили. КТБ (н) като основен кредитор не е предплатила разноските, определени от съда – 16 хил. лв., в срока по чл. 632 aл. 4 от ТЗ (до 06.02.2017 г.). В резултат на това съдът е постановил заличаване на дружеството. Трябва да се отбележи, че на същото основание са спрени още няколко производства срещу длъжници на КТБ, като в някои случаи банката е предплатила разноски.

Съдът е сезирал и прокуратурата за евентуално образуване на наказателно производството спрямо управителя Веска Зарева, тъй като в 30-дневен срок от началната дата на неплатежоспособността (31.12.2011) не е поискала откриване на производство по несъстоятелност. Зарева замества като изпълнителен директор Теодора Танева на 16.8.2011 г.

Двете дъщерни дружества – “Сентръл Техно Инвест” и “Сентръл Техно Пропъртис” са с поискана несъстоятелност от управителя им Веска Зарева от октомври 2016 г. В първия случай молбата е върната (не са публикувани мотивите), а по отношение на “Сентръл Техно пропъртис” през април 2017 г. производството е спряно  до вписване на законен представител по партидата на дружеството молител. Междувременно самата КТБ се опитва да подаде иск за несъстоятелност на “Сентръл Техно Пропъртис”, като твърди, че дружеството е прикривало търговска дейност и е сключвало сделки чрез “Юлита 2002” с банката, което й придава качеството на кредитор.

Според ТЗ, когато прекратеното дружество дъщерни дружества, които притежава изцяло, те също се прекратяват и се преминава към ликвидация. Ако се окаже, че има някакво имущество, то се включва в масата на несъстоятелността на фалиралото дружество-майка и от него се удовлетворяват кредиторите.

Двете дружества – СТИ и СТП,  имат съществена роля – чрез дялови участия и финансирания по отношение на други длъжници на КТБ. Така например, СТИ притежава 50% от “Алфа Кепитъл” и от “Рент “Мениджмънт”, а СТП – 50% от “Пасифик Инвест” и “Рент Мениджмънт”, 40% – от  “Оптима Интертрейд” и Прайм Тайм Инвест.
Според молбата на Зарева СТИ е имало инвестиции в предприятия за 7.55 млн. лева, инвестиции в облигации на Технотел Инвест за 89.997 млн. лева.
То е имало задължения към Планасат – 39.9 млн. лв. Карне-М – 3.7 млн. лева, Алфа Кепитъл – за 1.65 млн. лв., Велес Груп, Приста Шипинг, ТЦ-ИМЕ, Рент Мениджмънт, Глас Индъстри. Освен това дължи на “Хидроенергийни проекти” 11.1 млн. лева  в резултат на договор за цесия от 13.3.2015 г.
Другите му задължения са към “Прайм Тайм Инвест” – 19.56 млн. лв. и “Търговски парк Тракия” – 2 млн. лева. Повечето от тях са длъжници и на КТБ.
СТП според данните в молбата на Зарева има инвестиции в предприятия на стойност 11.2 млн. лева.
Също така дружеството е предоставило заеми на “Рема Трейд” ЕООД – 14.2 млн. лева, “Вивес” АД, “Юлита 2002” АД, ТЦ-ИМЕ АД.
То обаче има и сериозни задължения – към “Интерфин България” – 49.9 млн. лева, “Прайм Тайм инвест” – 4.26 млн. лева и по-малки суми към “Оптима Интертрейд”, “Приста Шипинг” и “Акванада”.

Според доклада на Временната парламентарна комисия задълженията му към КТБ са 44.6 млн. лева, а според AlixPartners – 43.5 млн. лева. В исковата молба на синдиците на КТБ до съда са посочени изискуеми задължения от 24 566 хил. евро. Според решението на КОНПИ обаче „към 30.09.2014 г. „ТЦ – ИМЕ ВЕСТ“ АД има отпуснати и непогасени заеми от банката общо в размер на 116 911 хил.лева – видно от приложени доказателства към писмо с изх. № 1569/27.04.2015 г. на СГП.“ Източникът на това значително несъответствие в данните е неясен.

“ТЦ-ИМЕ Вест” е изтеглило два кредита от КТБ, които според доклада на парламентарната комисия са били с цел учредяване и доплащане за записания капитал на “Сентрал Техно Инвест” и “Сентръл Техно Пропъртис”. Според доклада на AlixPartners от първия заем са усвоени 25 млн. евро, използвани отчасти за извършване на три плащания на обща стойност 32 млн. евро по банкова сметка в Coutts and Co Limited (Швейцария), на името на EFV International. Вторият заем в размер на 11.8 млн. евро е използван отчасти за финансиране на закупуване на ценни книжа с номинална стойност 30 млн. евро, които ТЦ-ИМЕ закупува от КТБ.

Обезпечения

Не (Залог на вземания по сметка в КТБ)

Актуално състояние: Заличено

гр. София 1606, ул. “Дамян Груев” №46
тел.: 02 8 054 900, email: office@tc-ime.com

“Вивес” – 50%, “Рема трейд” – 50%

Заличени

1 млн. лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1606, ул. “Дамян Груев” №46
тел.: 02 8 054 900, email: office@tc-ime.com

“Вивес” – 50%, “Рема трейд” – 50%

Веска Иванова Зарева
Пенка Георгиева Апостолова
Йорданка Любомирова Миладинова

1 млн. лв.