Планасат АД

Основна Информация

Основано през 2013 г. чрез отделяне от “НУРТС България”, “Планасат” АД бе работещо предприятие, но използвано за пренасочване на кредити.

ЕИК

202666088

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

58 554 886 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014):

67 654 014 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

44 815 131 евро (87 650 777.66 лв.)

Свързани лица

“НУРТС България”, “Глобални пътни системи”, “Евробилд проект”, “Сагара Трейд”.

Цесии и прихващания

Цесии:
8.7 млн. лева (БТК)
Прихващания:
13 956 660 лв.

Подробно

“Планасат” АД е учредено през юли 2013 г. първоначално с едноличен собственик “НУРТС България” АД. През май 2014 г. е вписано частично прехвърляне на търговско предприятие от “НУРТС България” АД към “Планасат” – обособена част, свързана с поддържане и опериране на сателитни мрежи и системи. По-конкретно, през 2013 г. “НУРТС България” прехвърля станцията в Плана на това предприятие. Но на 26.11.2014 “Планасат” я прехвърля на БТК.

В списъка на синдиците по чл. 62 фигурират три необезпечени заема за 35 млн. евро. Те са ползвани за оборотни цели, придобиване на ДМА и изграждане на сателитна система. В доклада на временната парламентарна комисия се споменава, че 50 млн. лв. са предоставени като заеми на други дружества, но тази връзка не се изяснява.

От решение на БНБ обаче става ясно, че 5 млн. лева от тези заеми са били преведени на “Кен Трейд”, а оттам – чрез “Бромак”, са допринесли за повишаване на капиталовата адекватност на КТБ. Общата сума на всички задължения към КТБ към 30.9.2014 г. е била 68.935 млн. лева (около 60 млн. лв. главници).

По иск на КТБ е открито производство по несъстоятелност. На 13 май 2016 г. бе обявена неплатежоспособност с начална дата 31.12.2015 г. Назначен бе временен синдик като предварителна обезпечителна мярка, а впоследствие за постоянен синдик е избран Росен Милошев, който управлява несъстоятелността на много кредитополучатели на КТБ. По искане на длъжника е вдигнат запор върху банковите сметки. От документите към делото по несъстоятелност следва, че имуществото не е достатъчно да покрие задълженията на предприятието.

Производството е на етап осребряване.

Обезпечения

Вземания по договор за наем и вземания по сметки с минимална стойност

Актуално състояние: Производство по несъстоятелност

гр. София 1164
ж.к. Изток, ул. “Пейо К. Яворов” № 2

“Сагара трейд” – 50% и “Глобални пътни системи” – 50%

Станимир Стефанов Герганов – изпълнителен директор
Димитър Василев Алабаков
Димитър Георгиев Миланов

Росен Милошев – синдик

7 535 562 лв. (непарична вноска)

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1164
ж.к. Изток, ул. “Пейо К. Яворов” № 2

“Сагара трейд” – 50% и “Глобални пътни системи” – 50%

Александър Александров Александров
Красимира Недева Костадинова
Румен Михайлов Лангов – изпълнителен директор

7 535 562 лв. (непарична вноска)