Технотел Инвест АД

Основна Информация

Основано под името “Бромак инвест” и едно от дружествата, свързани с придобиването на БТК, през него минават значителни финансови потоци. Пряко свързано с Цветан Василев.

ЕИК

201315780

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

64 442 323.31 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.6.2014 г.):

59 163 857.50 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

41 218 178 евро (80 615 749.08 лв.)

Свързани лица

“ТЦ-ИМЕ”, “Бромак”, “Бромак Телеком Инвест”.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е основано под името “Бромак инвест” през 2010 г. от “Бромак”, а в момента негов основен собственик е “ТЦ-ИМЕ” АД. “Технотел инвест” и “Бромак” заедно контролират “Бромак Телеком Инвест”, в което “Технотел Инвест” има 75%. Чрез това дружество Василев придоби 43.3% от БТК през 2012 г. в партньорство с руската ВТБ. През лятото на 2014 г. този дял бе прехвърлен на “SHCO 79” (преименувано на LIC Telecomunications S.a.r.l ), а от 2015 г. се свързва с Дмитрий Косарев. Финансирането на “Crusher Investment” Ltd (Кръшър – офшорката на ВТБ), което държи 33% от БТК, също е осигурено от “ТЦ-ИМЕ” и с кредити от КТБ, според доклада на AlixPartners.

Заради прехвърлянето на дела от БТК към “SHCO 79” изпълнителният директор на “ТЦ-ИМЕ” АД Теодора Танева изпрати сигнал до Комисията за защита на конкуренцията за неправомерно прехвърлена собственост в БТК, като “ТЦ-ИМЕ” е загубило контрола над “Технотел инвест”. Става дума за пакета от 43.3%, който от 2015 г. се контролира от “Empreno” на Дмитрий Косарев. “Този дял (в БТК) винаги е бил моя собственост, включително чрез “Бромак”, “Бромак Телеком инвест”, коментира през 2015 г. Цветан Василев. Той допълни, че договорът е отдавна прекратен и ангажимент на придобиващата компания е да изплати дълга на “Технотел инвест” към банката.

По-конкретно схемата е следната: “Технотел инвест” (Бромак Инвест) участва във финансирането на сделката за БТК през 2012 г., като е получило суми от “Корект фарм”, “Критие”, “Юлита 2002”, “Афлик България” ЕАД, “ТЦ-ИМЕ” АД. Това става след като отпуска кредити на няколко търговски дружества, които се разпореждат с тях директно или чрез други дружества, като прехвърлят над 170 млн. лв. на “Технотел Инвест” АД (“Бромак Инвест” АД). След като “Технотел Инвест” АД получава средствата, то превежда на “Бромак” сумата в размер на 165.1 млн. лв. според доклада на КОНПИ.

“Бромак” ЕООД след това прехвърля непряко дяловото участие от БТК на своето дъщерно дружество “Бромак Телеком Инвест” като изплащане на по-ранния си заем. По-точно на 12.03.2013 г. “Бромак” ЕООД прехвърля на “Бромак Телеком Инвест” АД собствеността върху 1 730 560 акции от “V Telecom Investment S.C.A” и 1 730 560 акции от “V Telecom General Partner S.A” (дружества от веригата на собствеността на БТК), за 177 млн. лева.

Освен това “Технотел инвест” е получавало средства от ЕFV, които са насочени към “ТЦ–ИМЕ” АД и “Crusher Investment” Ltd през 2013 г. Това според AlixPartners е станало по тригодишно споразумение, в което участват плащания от “ТЦ-ИМЕ” за 72,5 млн. евро на три вноски: 5 млн. евро на 5 септември 2012 г., 35,1 млн. евро на 10 декември 2012 г. и най-накрая 32,4 млн. евро на 10 декември 2013 г.

През 2013 г. “Бромак” ЕООД продава на “Технотел Инвест” първоначално 49% от “Бромак Телеком Инвест”, а впоследствие – още 25%. Общата сума е 226.44 млн. лева.
За да изплати по-голямата част от цената на сделката, “Технотел” прави прихващане със свое вземане от “Бромак” по заем (221,809 хил. лв.). Въпреки това се сключва договор за залог в полза на “Бромак”, според който правото на глас върху 49% от капитала в БТК остава на едноличната фирма на Цветан Василев. В Агенция по вписванията по партидата на “Бромак Телеком Инвест” АД няма вписване на договора за покупка на тези акции от “Технотел Инвест”.

“Технотел Инвест” осигурява и други финансови операции, описани в доклада на КОНПИ.

На 08.11.2013 г. “ИПС” AД предоставя на “Технотел инвест” AД сума в размер на 10 790 хил. евро под формата на заем. Същия ден “Технотел инвест” AД превежда суми на “Афлик България” и “Вип пропъртиз” EOOД.

Освен това през 2013 г. е взето решение за издаване от дружеството на емисия корпоративни облигации в размер на 75 млн. евро. Те са придобити от КТБ, която през декември същата година превежда сумата от 75 000 000 евро. От там са наредени преводи към следните дружества – “Принт Инвест 1” ЕООД (16 775 163 лв.), “Юлита 2002” АД, част от която е отишла в “Евробилд 2003” за закупуване на сградата на КТБ, “Вип Пропъртиз” ЕООД , “Оптима Интертрейд” АД, “Сентръл Техно Пропъртис” ЕАД, “Сайга Консулт” ЕООД , “Синектик” ЕООД, “ТЦ ИМЕ Вест” АД (33 060 970 лв.), EFV INTERNATIONAL FINANCIAL VENTURES и др.

От молбата за несъстоятелност на “Сентръл Техно Инвест” (виж ТЦ ИМЕ Вест) обаче става ясно, че значителна част от облигациите на “Технотел”, се държат от това дружество, като не е посочена дата на прехвърлянето. Това не е описано в решението на КОНПИ.

“Технотел” е закупило облигации на “Нордърн Лайтс” на стойност 20 млн. долара, финансирани от заеми за самото “Технотел”, “Рийл Истейт Проджектс”, ИПС, “Ем Стейт” и “Ем Проджект 1”. Впоследствие КТБ закупува тези облигации.

“Технотел Инвест” е акционер в “Болкан Инвест” и “Витро Инвест”.

По искане на НАП през 2015 г. са блокирани акциите на “ТЦ-ИМЕ” в дружеството “Технотел инвест” (49% според НАП) заради публично вземане за 1.5 млн. лв. “ТЦ-ИМЕ” e имало 49% от акциите през 2011 г., а останалите са били на “Бромак”. Но според последния списък на акционерите, присъствали на общо събрание през декември 2013 г., “ТЦ-ИМЕ” има 94.9%, тоест НАП е ползвала стара информация.

Запорирани са и акции на “Бромак Финанс” в “Бромак телеком инвест”.

Последният обявен отчет за 2011 г. показва активи на стойност 126.4 млн. лева, в това число вземания и аванси – 100 млн. лева и финансови активи за 25 млн. лева (акции BG 11001290).

В ТР е заявен за публикуване отчет за 2015 г., в който сумите съвпадат с тези за предходната година и не е заверен, поради което е постановен отказ за публикуване. Този отчет показва активи от 293 млн. лева (виж Документи).

Задълженията към КТБ не са обслужвани.

От обвинението срещу Цветан Василев знаем, че на 08.11.2012г. са отпуснати 33 млн. евро с крайна цел финансиране на Вива Телеком България ЕАД /чрез Бромак ЕООД и Бромак Телеком Инвест АД/, посредством банков превод, с основание “Плащане по т.2.3.(В) от payment direction deed”. Това прокуратурата определя като привиден кредит.

Освен преките задължения към банката, “Технотел Инвест” е носител и на косвен дълг, натрупан чрез изключително сложната схема за придобиване и преструктуриране на дълговете на БТК.

Обезпечения

Състояние към 1.05.2017 г.

гр. София 1606
ул. “Ами Буе” №8

ТЦ-ИМЕ АД – 94.9%, Консулт АВ ЕООД, Бромак ЕООД

Иван Драгнев Стойков – изпълнителен директор
Мартин Милчев Апостолов
Виктория Георгиева Иванова

100 млн. лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1606
ул. “Ами Буе” №8

ТЦ-ИМЕ АД – 94.9%

Иван Драгнев Стойков – изпълнителен директор
Мартин Милчев Апостолов
Виктория Георгиева Иванова

100 млн. лв.