Евробилд 2003 ЕООД

Основна Информация

Компанията, която държи емблематичната сграда на КТБ, се освободи от основните си активи и е обявена в несъстоятелност.

ЕИК

131062652

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

65 074 367 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.6.2014 г.):

83 809 752 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г.  по данни на КТБ (н)

104 569 044.26 лв.

Свързани лица

“Аквафинанс”, “Синектик”, “Евробилд проект”, “Иновейшън Трейд” ЕАД, Бисер Лазов, “Пътстрой Пътища”, “Лекс Пропъртис” АД, “Евробилд София” ЕАД, “Ню Кооп Инвест”, “Дивал 59“, “Критие

Цесии и прихващания

Цесии:
Прихващания:

2 279 277 лв.

Подробно

“Евробилд 2003” ЕООД е строително-инвестиционна компания, създадена през 2003 г.

Едноличен собственик на “Евробилд 2003” от 24.3.2015 г. е “Иновейшън Трейд” ЕАД, представлявано от Бисер Лазов. Преди това беше собственост на “Аквафинанс”, чрез него на “Синектик”, което от своя страна беше притежавано от “Евробилд проект”. Последното пък беше собственик на “Интегрирани пътни системи” АД.

От доклада на Временната парламентарна комисия става ясно, че част от заемите, отпуснати от КТБ, са отишли за покупката на дялове от “Пътстрой Пътища” ЕООД (прехвърляне от ИПС на “Евробилд 2003”), за покупко-продажба на вземания с “Про лего” АД и “Синектик” ЕООД, покупка на акции от “Евробилд София” ЕАД и “Лекс Пропъртис” АД, за закупуване на недвижими имоти, в т.ч. на търгове на ЧСИ. В доклада на AlixPartners е посочен търг за имот, продаван заради заем от КТБ, а сумата е 4.5 млн. лева.

Справка в Имотния регистър разкрива, че в годините преди фалита на КТБ дружеството активно е купувало имоти, не само на търг. Сред продавачите са “Атена Дивелопмънтс”, “Ай Ти Ди Груп” (собственост на Иван Драшков), Овид Ентърпрайсиз (сега собственост на сирийски гражданин).

Единият от заемите за 10.7 млн. евро е използван за закупуване на акции от “Омикрон” АД – строителна компания, която с парите погасява кредит към КТБ през 2013 г.

В постановлението на прокуратурата за привличане на обвиняемия Цветан Василев е посочен заем от 10 млн. евро, който е отпуснат на 15.04.2014 г. с цел “финансиране на Сайга Консулт ЕООД и обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Ареском ЕООД, Консулт АВ ЕООД, Дунарит АД, Си Ди Мениджмънт ЕООД, Си Ди Дивелопмънтс АД, Корект Фарм ЕООД, БГ Корпорейшън ЕООД, Юлита 2002 АД, Интегрирани пътни системи АД, Старозагорски териториален кадастър ООД, Глобал Агро Трейд АД, Сън Сити 03 АД, Риъл Естейт Проджектс ЕООД, Корси Маунтин Рисорт АД и Авионамс АД”.

Трябвало е заемите да бъдат обезпечени със залози на акции от двете компании и с ипотека за имоти в с. Самотино и на бул. “Цариградско шосе” №113. Преди това банката прехвърли сградата си на ул. “Граф Игнатиев” № 10 на “Евробилд 2003” на цена 43 млн. лв., като дружеството за целта получи финансиране от ТЦ-ИМЕ, “АВ Консулт”, “Рубин Индъстри”, “Юлита 2002” и “Корект фарм”.

Дружеството е обявено в несъстоятелност с начална дата на свръхзадълженосттта – 30 ноември 2014 г. Към 11.09.2015 г. общо задълженията на длъжника към “Корпоративна търговска банка” АД по 11 договора за кредит възлизат на 92 270 хил. лева.

Наложен е запор върху имуществото през февруари 2015 г., а по-късно е назначен временен синдик – Людмила Лозанова, заменена от Боривой Миланов.

Обявяването в несъстоятелност е по молба на “Дивал 59” от 17.12.2014 г., към която се присъединяват КТБ и “Критие”, като още през януари 2015 г. последното дружество представя доказателства, че “Евробилд” разпродава имуществото си на занижени цени.

В списъците на приетите и неприетите от синдика вземания са извършвани много промени.

Най-значителната промяна е свързана с намаляването на приетото вземане на КТБ – от 100.7 млн. лева на 26.8 млн. лева. Това става с признаване на прихващане с дата 7.11.2016 г., между вземания на банката и нейни задължения към “Евробилд” във връзка с разваления едностранно договор за подчинен срочен дълг, както и за задължения за наеми (виж документа). Според съда в Кюстендил няма значение, че вземането на “Евробилд” към КТБ не е било предявено в производството по несъстоятелност на банката, за да може да бъде прихванато.

На 20 април 2017 г. КТБ е подала иск, с който иска обявяване на сделки на “Евробилд 2003” за недействителни по отношение на кредиторите й. Вероятно това е иск по Закона за банкова несъстоятелност и засяга прихващането на 2.2  млн. лева, а не прихващането във връзка с разваления договор, признато от съда в Кюстендил.

Освен вземанията на КТБ други по-големи кредитори с признати вземания са “Интер Финанс Инвест” ЕООД, собственост на Бисер Лазов, и “Реал Стил”, собственост на Георги Славчев Георгиев – и двете придобили вземанията си чрез договори за цесия. С допълнително решение е признато и вземане на “Финансово консултиране”, компания на Бисер Лазов.

Били са изключени вземанията на “Критие” (смята се, че то е погасено от “Рубин Индъстри”) и на “Дивал 59”, което инициира производството по несъстоятелност.

Към 31.12.2013 г. дълготрайните активи на “Евробилд 2003” са били 145 767 хил. лв., а през 2014 г. спадат с около 25% до 109 879 хил. лв. към 31.12.2014 г.

Продадените активи включват бившата сграда на “София прес” на бул. “Цариградско шосе”, придобита от “Астън Оптимум” и терен на “Цариградско шосе”, както и други имоти – придобити от “Балкан Ерма”. За тези придобивания имаше сигнал от бившите директори на КТБ в края на 2014 г. “Астън Оптимум” се управлява от Ивайло Йорданов Николов. А “Балкан Ерма” междувременно е сменила три пъти едноличния си собственик (Светлин Христов). В допълнителна информация, предоставена от НАП по наше запитване се посочва, че “Балкан Eрма” е обект на четири данъчни ревизии и е определено като рисково дружество.

Освен това сградата на “Граф Игнатиев” №10 с оценка 40 млн. лева бе ипотекирана в полза на “Ню Кооп Инвест” един месец преди началната дата на свръхзадлъжнялостта. Върху сградата има възбрана за обезпечаване на публични вземания, освен това тя би подлежала на отнемане в полза на държавата, ако съдът уважи иска на КОНПИ.

Обезпечения

Според доклада на временната парламентарна комисия предвидените ипотеки на сградата на “София прес” и парцела в с. Самотино (до Карадере), както и залог на акции в “Лекс Пропъртис” и “Евробилд София” не са валидно учредени. Признати са обезпечения на стойност 5.3 млн. лева.

Според доклада на AlixPartners обаче е вписан залог върху бъдещи вземания на “Евробилд” и “Строителство и възстановяване”, произтичащи от продажба и лизингови договори с “Про Лего” АД и “Синектик, залог върху ДА по кредит 2 (2.2 млн. лв.) и по кредит 3, ипотека върху апартаменти, собственост на “КИК Дизайн” и Николай Ненчев, ипотека върху закупен имот във Велико Търново и върху собствени апартаменти, студия и гаражи в София.

Състояние към 1.05.2017 г.: В несъстоятелност

гр. Кюстендил 2500
ул. “Бузлуджа” № 55

Иновейшън Трейд ЕАД

Златка Качин – управител

Боривой Миланов – синдик

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618
р-н Красно село
бул. “Цар Борис ІІІ” № 159, ет. 13

Аквафинанс ЕООД

Теодора Танева – управител

5 000 лв.