КИК – Дизайн ООД

Основна Информация

Основана е през 2004 г. от трима съдружника. В несъстоятелност.

ЕИК

131298581

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

24 993 549 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

36 924 779 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

280 140 лв. и 21 758 647 евро (42 836 354.56 лв.)

Свързани лица

“Евробилд 2003”, “Шип Инвест”, “Корабостроителница Русе”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

На пръв поглед, това е нормална строителна компания, която няма общо с КТБ и Цветан Василев. Но Пламен Пенчев Кисьов, който е най-голям съдружник до 2 юни 2015 г. и първи управител на “КИК Дизайн”, е бившият собственик на “Евробилд 2003” (от септември 2008 до април 2012 г.). Освен това дружеството е било регистрирано на бул. “Цар Борис III” № 159, където има много дружества, свързани с КТБ. Кисьов е още съакционер с Иво Манчев (“Сайга Консулт”, “Про Вижън Транс”) във FMG. Новите собственици – Славчо Христов Славов и Николай Здравков Кръстев, през декември 2014 г. са избрани в СД на “Шип Инвест” (друг кредитополучател).

Дружеството има пет заема, договорени през периода 2010-2014 г. с брутна стойност 37.129 млн. лева. Според доклада на Временната парламентарна комисия основните вземания са от “Европроект 2003” ЕООД, “Рубин” АД и “Корабостроителница Русе” АД. Според този доклад заем с брутна стойност 5.393 млн. лева е с учреден залог върху акции – ТЕЦ Хасково АД, а заем на стойност 1.876 млн. лева е обезпечен със залог на вземания от “Корабостроителница Русе” АД.

Първият заем е именно за заплащане на акциите на ТЕЦ Хасково, според доклада на AlixPartners, той е усвоен изцяло (6 милиона евро) на 17.12.2010 г. и веднага е прехвърлен на “Финанс Инженеринг”. Вторият заем е за цесията на вземане от “Русенска корабостроителница”. Третият заем от 4.5 милиона евро заедно със средства от други свързани дружества на обща стойност 25.5 милиона евро през 2012 г. е използван за  погасяване на непогасена главница по кредит на “Евробилд 2003” към КТБ. Усвоен е на няколко транша на обща стойност 11.7 милиона евро, в периода от 17.02.2014 г. до 03.04.2014 г. и разпределен на множество по-малки траншове за свързани дружества като “Корект Фарм”, както и за Hanap Investment and Finance SA и Wealth Standard Limited. Последното дружество се появи около овладяването на “Петрол”.

Сходни са данните на прокуратурата. Съгласно обвинението срещу Цветан Василев на 14.12.2010 г. е отпуснат кредит на стойност 6.06 млн. евро с цел крайна цел погасяване на кредит към КТБ АД на дружеството Финанс Инженеринг АД и закупуване от страна на същото (Финанс Инженеринг АД) на ТЕЦ Хасково. По договор от 14.12.2012 г. са усвоени 4.5 млн. евро, които са използвани за финансиране от страна на Евробилд 2003 ЕООД на подчинен срочен дълг, предоставен на КТБ АД (Това е същото вземане, което “Евробилд” прихвана с други свои задължения в рамките на процеса по несъстоятелност). След това на 14.02.2014 г. са отпуснати 12 млн. евро, ползвани за финансиране на Wealth Standard Limited

Ипотеката върху активите на корабостроителницата е първа по реда и ограничава възможностите на КТБ да събере сумата по свой иск за 15 млн. лева срещу корабостроителницата. КИК придобива тази обезпечения в резултат на цесия с КТБ от 03.12.2012, като се прехвърля дълг към “Русе Индъстри”, “КР” АД и “Азпарс”. В доклада на AlixPartners пише, че все пак сметките на “КиК Дизайн” са запорирани по искане на КТБ. Но справка в Имотния регистър показва, че “КиК” е прехвърлила вземането си, съответно ипотеката, на “Фокс Къмпани” – компания, учредена в Ямбол, която изглежда е с номинален собственик. Тя има роля в опитите за прехвърляне на активи на Русенска корабостроителница.

Има залог в полза на ББР върху търговското предприятие, а част от имотите са били ипотекирани в полза на банката до 2015 г. Наложена е възбрана върху имоти в Банкя, Обеля, Модерно предградие и др.

На 19.12.2016 съдът е открил производство по несъстоятелност, с начална дата на неплатежоспособността и свръхзадължеността 31.12.2015 г. За временен синдик е назначен Александър Костадинов. Съдът е приел, че влошаване на състоянието е настъпило през 2015 г., като при преценката от активите са изключени вземанията поради съмнения, че могат да бъдат събрани.

Дружеството е обявено в несъстоятелност и дейността е прекратена на 6 февруари 2017 г., като производството е спряно до внасяне на сума за покриване на разноските.

Обезпечения

Залог върху акции на ТЕЦ “Хасково” и залог на вземания

Състояние към 1.5.2017 г.: В несъстоятелност

гр. София 1618, бул. “Братя Бъкстон” № 40, ет. 2, ап. офис 23 А

Николай Здравков Кръстев – 5300 лв.

Славчо Христов Славов – 1700 лв.

Николай Здравков Кръстев

Александър Костадинов – временен синдик

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618, бул. “Цар Борис III” № 159, ет. 13

Пламен Пенчев Кисьов – 3600 лв.
Иван Янков Янков – 1700 лв.
Христо Руменов Кисьов – 1700 лв.

7 000 лв.