Шип Инвест АД

Основна Информация

Това е едно от няколкото дружества, свързани с намесата на Цветан Василев в Русенска корабостроителница и концесията на Пристанищен терминал Русе Запад. В несъстоятелност

ЕИК

201399351

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

48 069 801 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

48 895 750 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

34 923 884 евро (68 305 180.04 лв.)

Свързани лица

“Афлик България”, “Вивес”, “Русенска корабостроителница“, “Корабостроителница Русе”, “Русе индъстри”, “Азпарс”, “Моана”, “Пристанищен терминал Русе Запад”, “Порт Инвест Русе“, “Фанти – Г“, “Рема Трейд”, “EFV International Financial Ventures”.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е собственост на “Афлик България”, представлявано от Едуард Милано, и “Вивес”, представлявано от Недко Маринов.

Открито е производство по несъстоятелност на “Шип Инвест” , като за начална дата на неплатежоспособността / свръхзадължеността е приета 31.12.2013 г.

Задълженията към КТБ към 14.4.2015 са 28.134 млн. евро (според счетоводната експертиза), а според приетите от синдика вземания – 31729730,09 евро, вкл. лихви и неустойки. Според отчета за 2011 г. дружеството е имало има задължения към финансови институции (КТБ) в размер на 48.8 млн. лева и задължения към други лица (по заеми) в размер на 20.5 млн. лева. В доклада на AlixParners са посочени последни данни към 31.12.2013 г., а именно задължения по заеми 49.1 млн. лева, други задължения – 26 млн. лева.

“Шип Инвест” АД притежава контролния пакет от “Пристанищен терминал Русе Запад”, като договорът за концесия беше подписан на 18 септември 2013 г. Той беше развален през 2015 г. поради неизпълнени ангажименти.

Основен актив на дружеството обаче е участието със 75% от акциите в капитала на “Корабостроителница Русе” АД. Кредитът е отпуснат с тази цел – покупка на 50% от акциите на “КР” АД, но е платена само частта на продавача “Рема Трейд”, докато сумата на “Врачански териториален кадастър” е платена частично. Вместо това 10 млн. лева евро от кредита са преведени на “Кен Трейд”, според доклада на парламентарната комисия.

Допълнителни проучвания показват, че по-голямата част от заема е финансирала други операции.

Проследяването на заемите за корабостроителницата и пристанището в Русе се усложнява поради множеството компании и кредити. Само активите на корабостроителницата са свързани с четири фирми. “Корабостроителница Русе” АД (КР) е апортирала активите си в “Русенска корабостроителница” ЕАД, което е на загуба и няма дълготрайни активи. Четвъртата фирма е “Русе индъстри”, която от 2013 г. е в несъстоятелност е била собственик на КР до 2011 г., когато то е собственик на “Русенска корабостроителница”. След това последното става собственост на “Азпарс” (виж долу), а в момента то се контролира от “Фючър Индъстри”, представлявано от Константин Гущанов от Гоце Делчев.
“Русенска корабстроителница” от своя страна е продала търговското си предприятие на “Русенска корабостроителница Запад” АД – друг кредитополучател, свързан с КТБ.

Корабният завод е приватизиран през 1999 г. за 1.6 млн. долара и без КТБ да има връзка с това. Тя се включва през 2009 г., когато “Афлик” изкупува облигациите, емитирани от “КР” на стойност 13 млн. евро. За целта “Афлик” използва средства от “Сентръл Техно Дивелъпмънтс 2”, “Фина-Ц” и “Централна ремонтна база – Перник” ЕООД. С част от сумата се изплаща по-ранен кредит от КТБ, а 5,89 млн. долара се прехвърлят извън КТБ чрез “Метакорп” ЕООД, според AlixPartners – по неизвестни причини. (Това е дружество от Велико Търново, което не е извършвало дейност през 2014 г., но е имало заем в размер на 12 млн. евро от КТБ, който е обявен от синдиците в списъка на необезпечените заеми. Заем на подобна стойност се вижда в отчета за 2010 г., като в актива е записано вземане за 23.5 млн. лева – много повече от обичайните приходи на “Метакорп”).

Следващата стъпка е когато през 2011 г. “Русе Индъстри” бива придобито от “Булит 2007”, “Акванада”, “Eм Стейт”, “Критие” и “Глобъл Агро Трейд” – всички свързани с КТБ. След това “Русе Индъстри” увеличава капитала на “КР” от 800 на 1400 акции. Тези нови акции са придобити (200 всяка) от “Рема Трейд”, “Шип Инвест” и “Врачански териториален кадастър” (длъжници на КТБ). Всяко едно от тези три дружества плаща 20 млн. лева за акциите си в “Русенска корабостроителница”, финансирани от кредити, предоставени от КТБ на “Глобъл Агро Трейд” и “Акванада” – също длъжници. Така “Русе Индъстри” намалява дела си, а КТБ има повод да даде нови кредити.

На следващия етап “Шип Инвест” консолидира дела си в “КР” до 75%, което именно е във връзка с отпуснатия кредит.

Последният етап е кредит за 33,5 милиона лева, отпуснат на “Азпарс”, който е обезпечен със залог в полза на КТБ на предприятието на “КР” и “Русенска корабостроителница”. “Азпарс” става собственик на “Русенска корабостроителница”, а кредитът е изплатен през 2014 г. от Moana. Тя пък получава парите за това плащане от споменатото “Русенска корабостроителница Запад” АД, на което е прехвърлено търговското предприятие на “Русенска корабостроителница” и което също взема два кредита от КТБ.

В крайна сметка придобиването на активите на корабния завод и превъртането на дългове излиза общо 89,2 милиона евро.

“КР”, в което “Шип Инвест” е акционер, е ликвидирано в края на 2016 г. по иск на прокуратурата заради това, че няма органи на управление (директорите са напуснали).

Обезпечения

Залогът върху акциите на КР не е регистриран (AlixPartners)

Актуално състояние: В несъстоятелност

гр. Русе 7000
ул. “Матей Стойков” № 5
тел.: 02 8185533

“Вивес” – 50%, “Афлик-България” – 50%

Николай Здравков Кръстев
Йордан Александров Младенов – Изпълнителен директор

Росен Милошев – Постоянен синдик

5 млн. лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618
ул. “Дебър” № 17
тел.: 02 8185533

“Вивес” – 50%, “Афлик-България” – 50%

Елена Стоянова Стоичкова
Марина Марчева Атанасова
Пепа Йорданова Илиева – Изпълнителен директор

5 млн. лв.