Порт Инвест Русе ЕАД

Основна Информация

Основано е през 2011 г. и има две дъщерни дружества, но самото то е служило като пощенска кутия. В несъстоятелност.

ЕИК

201399255

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

63 473 073 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

68 571 445 лв.

Кредити към 19.6.2015:

39 634 140.43 евро
(дело за несъстоятелност)

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

49 012 074 евро (95 859 284.69 лв.)

Свързани лица

“Афлик България”, “Порто Русе” ЕАД, “Пристис Трейд”, “Кен Трейд”

Цесии и прихващания

Цесии:
Не
Прихващания:
Не

Подробно

Едноличен собственик е “Афлик”, като през юли 2015 НАП е наложила запор върху 5 млн. негови акции, заради публично вземане в размер на 168.5 хил. лв. През януари 2016 г. е заличен последният член на СД и изпълнителен директор Павел Павлов, който, според наши източници, е бил шофьор в офисите на Цветан Василев. През октомври 2015 г. собственикът “Афлик България”, представляван от Едуард Милано, Георги Караиванов и Мадлена Трайкова, прави опит да освободи Павлов и да впише Валентин Проданов, Кашин Али и Николай Кокоев. Промяната е отказана, тъй като Проданов вече е бил шеф на фалирало дружество.

Последният публикуван отчет от 2011 г. показва активи от 28.6 млн. лева, в това число 20 млн. лв. инвестиции в акции и дялове.

Според доклада на парламентарната комисия основните активи към 31.12.2013 г. са заеми на дъщерни дружества – 67.7 млн. лева и инвестиции в дъщерни дружества – 20 млн. лева. Дъщерните дружества са “Порто Русе” ЕАД (100%) и “Пристис Трейд” ЕАД (100%), които не генерират парични потоци. Отпуснало е заем за “Врачански териториален кадастър” (с поискана несъстоятелност). Заемите са сключени през 2012-2013 г. като по-големият е за финансиране на изграждане на пристанище за обществен транспорт в Русия, а вторият заем е за оборотни средства. Превеждани са суми към дъщерните дружества, а от тях – към “Юлинор” и “Кен Трейд”.

По-конкретно според доклада на AlixPartners първият кредит в размер на 30.5 млн. лева е използван основно за погасяване на непогасената главница по кредити на “Глобал Агро Трейд” и “Транстрейдинг”. Вторият кредит за 7 млн. евро е ползван за погашения на Билдинг Рисорт и др., както и плащане на акции от “Юлинор”. Има ипотека върху имоти на двете дъщерни дружества. В “Порто Русе” са апортирани имоти в Русе за 1 349 140 лв., а в “Пристис” – терени и цех за 841.6 хил. лв.

Съгласно обвинението срещу Цветан Василев първият договор, който е от 04.04.2012 г е с цел погасяване на задължения към КТБ АД на дружествата Глобал Агро Трейд ЕООД и Транстрейдинг ЕООД, плащане на данъци от страна на Фина-Ц ЕООД и финансиране на Freyr Capital Partners AS (вероятно нервежки фонд – б.р.).
Заемът от 28.01.2013 г. е одобрен с размер и усвоена сума от 3.675 млн. евро, като е предназначен за финансиране на Юлинор ЕООД и обслужване при нужда задължения към КТБ АД на дружествата Шип Инвест АД, Корект Фарм ЕООД и Билдинг Рисорт ЕООД. Към него има анекс от 14.01.2014 г. в размер на 5 млн. евро и за “придобиване от страна на Юлинор ЕООД на акции чрез инвестиционния посредник София Интернешънъл Секюритис”.

КТБ е поискала обявяване в несъстоятелност от 16.6.2015 г. На 20 април 2016 г. едновременно дружеството е обявено в неплатежоспособност с начална дата – 21.05.2014 г., обявена е несъстоятелност, наложен е общ запор и е прекратена дейността. Но производството е спряно, тъй като имуществото е недостатъчно за покриване на разноските и кредиторите не са внесли поисканата от съда сума от 6 000 лв.

Обезпечения

Ипотека върху имоти на дъщерните дружества, като тази на “Порто Инвест” се оспорва. Справка в имотния регистър показва, че става дума за три парцела с обща площ над 50 декара и промишлени сгради в Русе, близо до пристанището. Ипотеката е от 2012 г. и дъщерните дружества са вписани като съдлъжник.

Състояние към 1.05.2017 г.: В несъстоятелност

гр. София 1606
ул. “Дебър” № 17

“Афлик-България” – 100%

Заличени членове на СД

5 000 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1606
ул. “Дебър” № 17

“Афлик-България” – 100%

Капка Иванова Георгиева
Дари Валентинов Иванов
Павел Георгиев Павлов – изпълнителен директор

5 000 000 лв.