Елит Петрол АД

Основна Информация

“Елит Петрол” e дъщерно дружество на “Петрол” и бе собственик на голяма част от активите му преди серия прихващания и апорти.

ЕИК

200484172

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

64 786 486.73 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

62 263 901 лв.

Кредити към март 2017:

0
(виж прихващания)

Свързани лица

“Петрол” АД, “Нафтекс Петрол“, “Елит Петрол Ловеч” АД,”Прима Консулт Индъстри”, “Литекс Комерс”, “Кристал Асет Мениджмънт”, “Варна Сторидж”, “Прима Консулт Индъстри”, ЦКБ, ПИБ, Гриша Ганчев

Цесии и прихващания

Цесии:
Прихващания:

65 420 005.91 лв. (40 млн. лв. 2,7 млн. евро, 12.7 млн. щ.д.)

Подробно

Дъщерното дружество на „Петрол“ е създадено през 2010 г. чрез апорт на 196 бензиностанции.

“Елит Петрол” има заеми от КТБ за малко над 62 млн. лв., но бензиностанциите – собственост на дружеството – са ползвани за обезпечение и на задължения на други дружества от групата. То е извършило серия прихващания за 12.7 млн. щ.д., 2.7 млн. евро и 40 млн. лева. Част от бензиностанциите на групата около Петрол преминават към нови дружества. Така дружеството постепенно се изпразва от активи и се отдалечава от КТБ (виж нататък).

През 2011 г. е учреден особен залог върху предприятието по синдикиран заем от ЦКБ и КТБ. През март е вдигнат залога в полза на КТБ. Преди това “Кристъл Асет Мениджмънт”, свързвано с Гриша Ганчев, придоби чрез цесия и вземането на ЦКБ. Това стана след като през 2014 г. “Елит Петрол“ сключи договор с “Кристъл асет мениджмънт” да рефинансира (плати) задълженията на “Елит Петрол” АД към КТБ АД и ЦКБ АД по договор за синдикиран банков кредит от 15.12.2011 г. в общ размер на 54 135 985,66 щ.д.  и задълженията на “Елит Петрол” АД към КТБ АД по договор за банков кредит от 11.07.2013г. в общ размер на 15 089 141,24 щ.д.. Така залозите върху търговското предприятие на “Елит Петрол” вече са заличени.

“Кристъл асет мениджмът“ е собственост на компания от ОАЕ („Делта Рийф Мениджмънт“), но е регистрирано на един от адресите на “Литекс”. То е заложено по кредит от Първа инвестиционна банка по договор от 19 ноември 2014 г. за дълг от 28 млн. долара. Обезпечение са над 50 имота, основно бензиностанции. На 24 март 2015 г. едновременно е вписан “Кристъл” по първия залог за 86 млн. долара и заличен втори залог в полза на КТБ за 15 млн. долара.

КТБ е предявила иск по чл. 57, ал. 6 ЗБН за прогласяване нищожността на договор за залог на търговско предприятие, сключен на 23. 03. 2015 г. Но съдът е приел, че това не е от категорията искове, по които изпаднала в несъстоятелност банка не дължи предварително внасяне на държавна такса и настоява за внасяне на 1 816 458. 67 лв.

Освен това в в началото на 2015 „Елит Петрол“ апортира активи за 45.7 млн. лв. в дъщерното си дружство “Елит Петрол – Ловеч”, в което притежава 99%. То, заедно с “Елит Петрол”, “Петрол” и “Нафтекс Петрол” е солидарно отговорно за заем от 25 512 060 долара от “Кристъл Асет Мениджмънт”.

През май 2015 г. се пристъпва към изпълнение на залога и 147 бензиностанции са прехвърлени на “Прима Консулт Индъстри”. Това дружество е собственост на “Дарк Софт Лимитид”, ОАЕ и се управлява от Чавдар Йорданов. Цялото предприятие е заложено през 2016 г. пред ПИБ за дълг от 35.3 млн. щ.д., по който съдлъжници са “Литекс Комерс” и “Литекс Пропърти”. До вписванията на последните промени се стигна след серия съдебни дела.

Самото “Петрол” АД също е регистрирало две дъщерни дружества – Петрол Запад (ноември 2014), в което бяха апортирани 10 бензиностанции и през 2015 г. бе прехвърлено към “Кристъл Асет Мениджмънт”, както и “Грифон Пауър” (2015).

През март 2015 г. “Петрол” АД е продало “Варна Сторидж” на “Елит Петрол”. През октомври 2015 г. “Варна Сторидж” ЕООД е прехвърлило на “Прима Консулт Индъстри” акциите си от капитала на “Петролна база Варна” ЕАД и “Петролна база – Петрол Варна” ЕАД. “Прима Консулт Индъстри” ЕООД е собственост на “Дарк Софт Лимитид” (виж по-горе).

А още преди това – през април и август 2015 г. цялото предприятие на “Варна Сторидж” е заложено по дълг пред “Недош Трейдинг” (собственост на сръбски гражданин, но регистрирано от нотариус, който обслужва и “Литекс”), като притежаваните акции в двете дружества са описани в залога.

На 20.08.2015 г. частният съдебен изпълнител Стоян Якимов е поискал от името на КТБ запор на притежаваните от “Варна Сторидж” ЕООД, акции в капитала на “Петролна база – Варна” и “Петролна база – Петрол Варна”, но е получен отказ, включително защото не е била внесена такса.

Синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) са завели редица искове, включително по реда на чл. 60а от ЗКИ, който позволява да се предявят искове и към трети лица за имущество с произход банката.

„Петрол” АД е обезценил инвестицията в дъщерното си дружество заради започнало принудително изпълнение срещу активи на “Елит Петрол” и дъщерните му дружества, става ясно от отчета за 2015 г.

 Същевременно отчетът на “Елит Петрол” за същата година показва увеличаване на търговските му задължения в размер на 40 млн. лева в резултат на регресно задължение на “Елит Петрол” АД към дъщерно дружество – вероятно се има предвид “Елит Петрол Ловеч”* Освен това в баланса се водят задължения по цесии в размер на 39 млн. лева.

Отчетена е загуба от обезценка на инвестиции, регресни вземания и др. в резултат на 160 млн. лв.

* През октомври 2014 г. е подписан договор за поемане на чужд дълг и суброгация с Кристал Асет Мениджмънт) за рефинансиране на част от синдикирания заем от 2011 г.  – на стойност 25.5 млн. долара. Останалата част от този заем е погасена чрез прихващания с придобити чрез цесия насрещни вземания на трети лица. Кристъл Асет Мениджмънт обявява този нов кредит кредит за предсрочно изискуем и през май 2015 г. извършва принудителни продажби на активите на “Елит Петрол Ловеч”, в което са апортирани активи на “Елит Петрол”. В резултат на това възниква регресното задължение на Елит Петрол към дъщерното дружество. Подобни превъртания  на задължения са типични за групата на “Петрол” (виж и “Нафтекс Петрол”).

Обезпечения

Залозите са заличени

Актуално състояние

гр. София 1407
бул. Черни връх, № 43, ет. 5

“Петрол” – 99.9%

Христо Димитров Мирчев
Владислав Кръстев Георгиев
Станислав Васков Стоянов – изпълнителен директор

70 915 162 лв.
(апортна вноска)

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1407
бул. “Черни връх” № 43

“Петрол” – 99.9%

Стоян Митев Кръстев
Орлин Тодоров Тодоров
Георги Иванов Татарски
“ПЕТРОЛ” АД- представлявано от Светослав Йорданов
Митко Василев Събев

70 915 162 лв.
(апортна вноска)