Нафтекс Петрол ЕООД

Основна Информация

“Нафтекс Петрол” ЕООД бе един от най-големите доставчици на течни горива на едро в страната. Дъщерно дружество на “Петрол” АД. В несъстоятелност от август 2016 г.

ЕИК

121904244

Кредитна история

Кредити към края на 2013 г.:

47 227 485 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.6.2014 г.):

104 939 438 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

72 213 030 щ.д. (129 741 540.35 лв.)

Свързани лица

“Петрол” АД, “Елит Петрол” АД, “Нафтекс Трейд” ЕООД, “Арвен“, “Варна Сторидж”

Цесии и прихващания

Цесии:

1 243 230 лв.

Прихващания:

15 млн. лв. (по доклада на AlixPartners; списъкът по чл. 62 от ЗБН съдържа много изявления за прихващане, но е възможно дублиране на суми)

Подробно

“Нафтекс Петрол” е приемник на “Международен Консорциум България” АД, създаден през май 1999 г. от дружествата: “Юкос Петролеум България” АД (сега “Петрол холдинг” АД), “OMV” Австрия и “Петрол Холдинг Груп” АД (сега “Синергон Холдинг” АД). През 2003 г. “Петрол” АД придобива акциите, притежавани от “Петрол Холдинг” (бивш “Юкос”). От април 2005 г. “Нафтекс Петрол” ООД се преобразува в “Нафтекс Петрол” ЕООД, а “Петрол АД” става негов едноличен собственик на капитала.

При създаването си дружеството притежава девет петролни бази, а според последния му отчет собствените бази през 2013 г. са били 11.

“Нафтекс Петрол” има следните дъщерни дружества – “Петрол Север” ЕООД, в което са апортирани активи на стойност 29 505 761 лв., “Нафтекс Секюрити” и “Еврокапитал България” ЕАД, в което има апорт за 46 982 900 лв. (36 петролни бази, дружеството притежава и “Интерхотел България”). За последното се води съдебна битка, като Митко Събев твърди, че по договор с управителя на “Нафтекс Петрол” от юли 2014 г. е придобил акциите на Еврокапитал България. За това имало и решение на УС на “Петрол” АД от същия месец. От отчета на “Петрол” АД става ясно, че през март 2015 г. е договорена едновременна продажба и покупка на акциите в “Еврокапитал България”. Промяната не е вписана поради редица съдебни искове.

Задълженията на “Нафтекс Петрол” са по три кредита. Първият е кредитна линия от 2011 г. на обща стойност 38 млн. долара, предназначена за оборотни средства, банкови гаранции и акредитиви. Солидарни длъжници са “Нафтекс Петрол”, “Петрол Трейд” и “Нафтекс Трейд”. Вторият заем на стойност 20 млн. долара от 2014 г. е за плащане на акциз и ДДС от “Нафтекс Петрол” и “Варна Сторидж”, като по-късно “Елит Петрол” става съдлъжник. Третият заем е за оборотни средства в размер на 15 млн. долара, като съдлъжници отново са “Варна Сторидж” и “Елит Петрол”.

“Нафтекс Петрол”, заедно с “Елит Петрол”, е съдлъжник и по кредит, отпуснат на “Арвен” АД, на стойност към 30.09.2014 82.144 млн. лева.

“Нафтекс Петрол” е солидарен длъжник и по кредит на “Елит Петрол” с цел закупуване на гарантирани облигации на „Петрол” на стойност 43 млн. долара (синдикиран с ЦКБ – обща стойност 86 млн. долара).

Докладът на временната парламентарна комисия за “Нафтекс Петрол” е неясен. Посочените в него суми освен това се разминават с тези в доклада на AlixPartners. В доклада на комисията се говори както за двата заема на “Елит Петрол”, така и за трите кредита за “Нафтекс Петрол” (кредитни линии). Първата кредитна линия за “Нафтекс” е посочена с таван 50 млн. щатски долара и 38 млн. щатски долара. Не е ясно каква част от кредитните линии са усвоени, в доклада на комисията е посочена единствено предлаганата допълнителна обезценка – 72 982 хил. лв. Задълженията на “Нафтекс Петрол” са значително по-големи в доклада на AlixPartners – 136.6 млн. лева, включително лихви за 5.3 млн. лева. Възможно е посочената сума на главницата в доклада на международната компания да e таванът на трите кредита – 85 млн. долара, по курса на щатския долар към датата на отнемане на лиценза (1.56254). Съответно усвоената главница по трите кредита е общо 73 млн. щатски долара (38+20+15), което съответства на сумата на задължението към датата на затваряне на КТБ, изчислено по по-ниския курс на лева спрямо долара тогава.

Според отчета на “Петрол” за 2015 г.  дейността на “Нафтекс Петрол” е преустановена, поради което инвестицията е отписана.

През юли 2016 г. дружеството е обявено в несъстоятелност с начална дата на неплатежоспособността – 31 декември 2013 г. Постановена е обща възбрана и запор на имуществото през ноември 2016 г. и е започнало осребряване и разпределение.

По предявени от банката възражения на 18.11.2016 г. Окръжен съд – Ловеч е изключил от списъка на приетите вземания такива на свързани с „Петрол“ АД дружества, в размер на около 130 млн. лева, в това число над 100 млн. лева вземания на “Елит Петрол” и “Елит Петрол Ловеч”, в което бяха апортирани активи на първото. Останалите неприети вземания са на “Петрол” АД, “Литекс”, “Ойл Енерджи Трейдинг” (друг длъжник). Освен това съдът не е приел вземането по заем от “Арвен” (друг длъжник) за над 60 млн. долара, поради неясни/нечетливи документи.

На 28 декември 2015 г. “Петрол” АД се опитва да впише прехвърляне на акциите си в “Нафтекс Петрол” в полза на “Олимп Спорт Тетевен”, при което 26 млн. дяла се продават за 1 лев. Последното дружество, което държи стадиона в Тетевен и е свързано и по други линии с КТБ, през 2014 г. междувременно е сменило основния си собственик – от “Сана Спейс” (друг длъжник на КТБ) на “Вулевич Корект”, собственост на сръбския гражданин Радоман Вулевич. Последният е бил за кратко в СД на ИПС. Но ТР отказва да  впише новия акционер на “Нафтекс Петрол”, след като е бил сезиран от синдиците на КТБ, че не са изпълнени особените изисквания на чл. 114 ЗППЦК, който изисква общото събрание да се произнесе за значими сделки. Заявено е ново вписване.

Обезпечения

Според доклада на парламентарната комисия (виж Документи) учредени са 12 от предвидените 16 обезпечения по заема от 2011 г. Проверка в две от петролните бази е установила, че там няма горива. Открити са и други проблеми.

Според списъците по чл. 62 от ЗБН, публикувани от синдиците и които показват кои вземания на банката са без или с недостатъчно обезпечение, вземанията на КТБ от “Нафтекс Петрол” (около 105 млн. лева) не са обезпечени поради предоговаряне. В Имотния регистър се виждат наложени възбрани върху активи на това дружество през септември 2015 г., съответно отказано вписване на прехвърляне на активи към „Петрол Север”.

Актуално състояние: Несъстоятелност

гр. Ловеч, хотел “Ловеч”, ул. “Търговска” № 12

“Петрол” АД

Николай Василев Райков – прекратени правомощия

Мариян Нейков – синдик

262 757 330 лв., вкл. непарична вноска в размер на 52 757 330 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

Варна 9000, ул. “Братя Миладинови” №22а

“Петрол” АД

Йордан Петров Георгиев
Георги Иванов Татарски

262 757 330 лв., вкл. непарична вноска в размер на 52 757 330 лв.