Арвен АД

Основна Информация

Основана е през 2003 г., като се занимава с недвижими имоти и връзката с “Петрол” АД е главно чрез заемите и покупка на еврооблигации.

ЕИК

131035819

Кредитна история

Кредити, получени през 2013:

86 291 983 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

75 567 000 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

102 824 144.42 лв.

Свързани лица

“Акулите” ЕООД, “Петрол” АД, “Нафтекс Инженеринг”, “Нафтекс Петрол“, Митко Събев

Цесии и прихващания

Цесии:
Прихващания:

2 млн. евро (обявено за недействително)

Подробно

Създадена е през 2003 г. с цел търговия с петролни продукти и ценни книжа, но от 2008 г. се занимава с недвижими имоти. През 2009 г. е създадено дъщерно дружество “Акулите” ЕООД с цел строителство на Спортно-възстановителен център. В него е апортирана земя за 2.6 млн. лева. Дяловете са заложени в полза на “Петрол холдинг” АД. На това дружество е отпуснат заем от “Арвен” в размер на 8 млн. лева, който не е погасен на падежа през 2014 г. и вземането е обезценено.

Дружеството е собственост на Александър Иванов и Валентин Иванов. Двамата бяха членове на Съвета на директорите, заедно с избрания през 2015 г. Светлин Събев. И двамата акционери са подали заявление за напускане на СД, като Александър Иванов вече е заличен. Събев е член на СД на “Поморие Туринвест”, собственост на Митко Събев.

Първият заем е от “Петрол Холдинг” на стойност 14 млн. лв. през 2007 г. и е свързан с инвестициите в имоти (“Акулите”). Възможно е дружеството да е срещнало трудности с обслужването на тези задължения (виж отчета – т. 15). През 2013 г. е договорен нов заем – от КТБ, в размер до 62 млн. долара, който е обезпечен с активи на дружества от структурите на “Петрол”.

В доклада на парламентарната комисия се споменава за платежно нареждане от страна на “Арвен” към “Нафтекс Петрол” на стойност 61 млн. щатски долара, предназначени за рефинансиране на инвестицията на “Нафтекс” в два танкера, както и договор за заем между страните. Според източници от “Петрол” реално средствата са използвани за погасяване на задължения за ДДС и акцизи на “Нафтекс” към бюджета, като вероятно е използвано дружеството, защото експозицията на КТБ към групата “Петрол” е щяла да надхвърли законовите ограничения.

Според доклада на AlixPartners неплатените задължения на “Арвен” към КТБ са по-висока стойност от доклада на парламентарната комисия – 99.1 млн. лева, като не е ясно дали разликата идва от лихви и неустойки. Публикуваният доклад на международната компания не съдържа друга конкретна информация за “Арвен”.

Според отчета за 2015 г. приходите са 15 млн. лева, а загубата – 449 хил. лева.

 На 16 декември 2016 г. СГС обяви за недействително изявление за прихващане от 05.11.2014 г.  на стойност 2 млн. евро.

Обезпечения

По кредита поръчител и залогодател са „Нафтекс Петрол” ЕООД и „Елит Петрол” АД, а заложен длъжник е „Петрол Транс Експрес” ЕООД, което е заложило влекачи с полуремарке и цистерни за гориво. Кредита е обезпечен със залог на вземания от трети лица от продажба на горива (залог върху 52 хил. тона гориво в Петролна база – Пловдив, на обща стойност 52 млн. щ. долара, което впоследствие (при извършване на описа по образуваното от КТБ АД (н) изпълнително дело), се оказва, че липсва – горивото е било продадено без паричните средства да са постъпили по сметка на банката) и залог на 10 търговски марки на „Петрол” АД, продадени от „Кристъл Асет Мениджмънт“ ЕООД също на „Прима Консулт Индъстри“ ЕООД.

Актуално състояние

гр. Бургас 8000
ул. Александровска No 21, ет. Е

Валентин Крумов Иванов – 50% и Александър Валентинов Иванов – 50%

Валентин Крумов Иванов – изпълнителен директор
Светлин Димчев Събев

50000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1233
ул. Софроний Врачански 125, вх.А ет.4 ап.13

Валентин Крумов Иванов – 50% и Александър Валентинов Иванов – 50%

Валентин Крумов Иванов – Изпълнителен директор,
Александър Валентинов Иванов
Соня Димитрова Велкова

50000 лв.