Сиболе Сървисис Инкорпорейтид България ЕООД

Основна Информация

Основана е през 2012 г. и е свързана с придобиването на “Техноекспортстрой” и опита за фалит на “ТЦ – ИМЕ” АД.

ЕИК

202345189

Кредитна история

Кредити към края на  2013:

54 159  257 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

27 781 688 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

3 748 798 лв.

Свързани лица

“Техноекспортстрой”, “Тамос”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

25.8 млн. лв. и 1.6 млн. евро

Подробно

Учредено е през 2012 г. като собственост на “Сиболе Сървисис Инкорпорейтид”, Панама. От документите в Търговския регистър става ясно, че това дружество е регистрирано от “Мосак Фонсека”, а негов собственик е Intercon Limited (то е собственик и на Alkianel). Панамските досиета го свързват с ОАЕ, но не е разкрита причината за тази връзка.

Първи президент на панамското дружество “Сиболе Сървисис” е Ермиони Кенкин. Той, както и Дмитрий Кенкин, има богато присъствие в панамските досиета, например като акционер на Domliar (един от акционерите на “Гресатик”, свързано с преводите на 67 млн. лева от “Хедж Инвестмънт България”).За учредяването на българското дружество е дадено генерално пълномощно през октомври 2012 г. на името на Гергана Ангелова, според което тя може да взема всички решения, включително избор на управител без друго изрично пълномощно.

Според отчета на “Сиболе България” за 2014 г. неговите активи се състоят почти изцяло от вземания на стойност 17.2 млн. лева. То е имало акции на стойност 52.8 млн. лева (вероятно акциите от “Техноекспортстрой”) през 2013 г., а през 2014 г. отчита огромна загуба, която се дължи на отрицателни разлики от операции с финансови активи (38.8 млн. лева). Това вероятно се дължи на продажбата на “Техноекспортстрой” на “Тамос”, което води инвестицията си в придобивката си за 14 млн. лева, показва неговият отчет.

Основната дейност на “Сиболе” и съответно натрупаните задължения са свързани с придобиването на “Техноекспортстрой”. Мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев в свои интервюта посочва “Техноекспортстрой” като компания под контрола на Делян Пеевски и като един от поисканите от депутата активи при разрива между двамата.

“Техноекспортстрой” АД e приватизирано през септември 2012 г. от “АТ инженеринг 2000” (единият от собствениците Георги Пенев е първият управител на “Сиболе България”) срещу 51 млн. лева. После участието в дружеството е закупено от “Сиболе Сървисис Инкорпорейтид България” ЕООД през юли 2013 г., преди да бъде продадено на “Тамос” АД (компания, учредена през септември 2014 г.) Според годишния отчет за 2014 г. на “Тамос” АД нейни акционери са Гергана Ангелова и Цветен Боев. Боев е бивш шеф на Агенцията по кадастър и геодезия от 2003 г. до 25 септември 2009 г.

“Сиболе Сървисис Инкорпорейтид България” е страна по договор от 2012 г. съгласно който “ТЦ – ИМЕ” му прехвърля вземания от EFV International Financial Ventures Limited в размер на 14.5 млн. евро, произтичащо от договор за поръчка от 16.10.2012 г., сключен между двете. Според доклада на AlixPartners през октомври 2012 г. е засечен превод на стойност 14.5 млн. евро към EFV International от “Техноекспортстрой”. Именно този договор послужи като основание да се иска несъстоятелност на “ТЦ – ИМЕ” и EFV през юни 2014 г.

Дружеството има два заема от КТБ. Първият е отпуснат на 20.12.2012 г. с първоначален размер 53.2 млн. лева и с цел заплащане на 100% от “Техноекспортстрой” ЕАД. След това на 3.1.2013 г. е отпуснат кредит в размер на 5.67 млн. лева за оборотни средства. Още на 19 юни (преди поставянето под особен надзор) банката е обявила двата кредита за предсрочно изискуеми. Извършено е служебно погасяване със сума, която е постъпила по сметките на дружеството от “Си Ди Дивелопмънтс” в размер на 28.36 млн. лв. От доклада на AlixPartners става ясно, че това е за сметка на кредит, получен през 2013 г. от “Родина Тауър” и преведен на “Си Ди Дивелопмънтс”.

Първият заем е бил обезпечен със 100% от капитала на “Техноекспортстрой”. Но остатъкът от него е погасен чрез прихващания.

На основание  чл. 59, ал. 5 от Закона за банкова несъстоятелност КТБ иска да се обявят за недействителни извършените прихващания. От това дело става ясно, че прихванатите вземания са придобити чрез цесия от “Кепитъл Инвестмънт” и ПИБ. “Кепитъл Инвестмънт” е дружество, което придоби депозитите на Александър Сталийски и Виолета Сечкова и след това чрез прихващания изчисти задълженията “Сиболе” и на “Рубин Инвестмънт”, собственика на фабриката за стъкло в Плевен.

На 6 октомври 2016 г. съдът е отменил прихващане, извършено на 30.10.2014 г. с активно вземане в размер на 8 770 863,50 лева с “Кепитъл Инвестмънт” и друго прихващане с вземане на стойност  17 000 000 лева с ПИБ. Решението е обжалвано. Отмяната на прихващанията  трудно ще възстанови вдигнатия залог върху акциите на “Техноекспортстрой”, които вече са собственост на “Тамос”.

Обезпечения

100% от “Техноекспортстрой”

Актуално състояние

София 1303, р-н Възраждане, ул. “Антим 1” № 11

Сиболе Сървисис Инкорпорейтид, Панама

Гергана Кирилова Ангелова – управител

1 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

София 1303, р-н Възраждане, ул. “Антим 1” № 11

Сиболе Сървисис Инкорпорейтид, Панама

Гергана Кирилова Ангелова – управител

1 000 лв.