Корси Маунтин Рисорт АД

Основна Информация

Чрез “Корси Маунтин Рисорт” Цветан Василев контролира “Сана Спейс Хотел Хисаря” и разпределяше кредити за други дружества под свой контрол.

ЕИК

175424334

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

26 623 176 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

63 499 290 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

54 927 696 лв. и 16 942 588 евро (88 064 517.89 лв.)

Свързани лица

Акванада“, “Рема Трейд”, “Сана Спейс Хотел Хисаря”, “Олимп Спорт Тетевен”, “Агро – Жа”, “Критие“, “Телиш”, “Елтауър”, “Бромак”, Васил Дойчев.

Цесии и прихващания

Цесии:
Прихващания:

500 хил. лв. и 204 хил. евро

Подробно

При учредяването на “Корси Маунтин Рисорт” АД през 2008 г. негов едноличен собственик е “Корси-5” (по-късно преименувано на “Принт Инвест 1”), а след това – “Акванада”. Към момента на изготвяне на доклада на временната парламентарна комисия мажоритарен собственик е “Рема Трейд”.

Последното събрание на акционерите от 2014 г. определя Васил Дойчев (собственик на “Рема Трейд”) за изпълнителен директор. Той е служител в офисите на Василев, за когото се приема, че му е останал лоялен.

Последният отчет е от 2015 г. и от него се вижда, че дружеството няма дейност, а натрупаната загуба надхвърля 30 млн. лева.

“Корси” притежава “Сана Спейс Хотел Хисаря”, върху чиито акции НАП наложи запор. Пред СГС се води дело, с което “Корси” твърди, че джирото, с което са прехвърлени на РНК акциите на “Сана Спейс Хотел Хисаря” на 22 юни 2015 г., е нищожно. На 31 юли 2015 г. е имало общо събрание на “Сана Спейс”, на което вместо “Корси” е гласувала РНК. Тя е опитала смяна на СД и на адреса, включително като впише за нов директор на “Сана” Максим Димов. Съдът е отказал тази регистрация по жалба на “Корси”, въпреки че в материалите на делото има алонж за прехвърляне на акциите на “Корси” на РНК.

След това са предприети действия за прехвърляне на активи на “Сана Спейс Хотел Хисаря” (друг кредитополучател на КТБ).  През февруари 2016 г. е вписана ипотека в полза на „Ливия Спа“ ЕООД върху хотел „Сана Спейс“ в гр. Хисаря, хотел “Белмонт” в Пампорово и други имоти, собственост на „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД. “Ливия Спа” е новоучредено дружество, което, според синдиците на КТБ се представлява от близкия до Цветан Василев адвокат Ивайло Боев. Общият размер на задължението на „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД по вписаните ипотеки в полза на „Ливия Спа“ ЕООД е 13.5 млн. лева. За този дълг по-късно е подаден иск за несъстоятелност на “Сана Спейс”. На 25.02.2016 г. са вписани  ипотеки в полза на „Литекс Комерс“ АД върху 14 броя апартаменти в к.к. „Св.Св. Константин и Елена” за сумата от 600 хил. лева.

Всичко това прави събирането на вземанията на “Корси” проблематично.

Според списъка на заемите без обезпечение по чл. 62 от Закона за банкова несъстоятелност, изготвен от синдиците, “Корси” е имало четири необезпечени заема за 24.1 млн. евро (включително погасени) и 40 млн. лева. От обясненията на синдиците на КТБ става ясно, че “Сана Спейс Хотел Хисаря” е встъпило в единия дълг.

Общият размер на задълженията към 30.9.2014 г. е бил 65 млн. лева, а към 16.2.2017 г. вече е 88 млн. лева.

Дружеството има три кредита според доклада на временната парламентарна комисия. Два от тях са отпуснати за покупка на акции на “Сана Спейс” и са обезпечени с тези акции. “Сана”, което отделно дължи на банката 15 млн. лв. към 30.9.2014 г., е солидарен длъжник по кредит на “Корси” и “Акванада”. Според последния публикуван отчет на “Сана” за 2012 г. дружеството има печалба от 2.7 млн. лева и ДМА от 43.5 млн. лева.

Третият кредит за 40 млн. лева (сумата съвпада с посочената в списъка на синдиците по чл.62, ал.12, т.4, буква “г” ЗКИ) е за закупуване на машини, съоръжения и оборудване и инвестиции в дъщерни дружества. Средствата от този кредит са преведени към “Ел Тауър”, “Критие”, “Витро инвест” и “ВИП Пропъртиз”.

Според доклада на AlixPartners средства на “Корси” са използвани за покупката на акции на “Петрол АД” от страна на “Юлинор” и “ВИП Пропъртис”. Освен това 6.5 млн. евро от втория заем са използвани от “Бромак” за финансиране на инвестицията от 20 млн. евро в подчинения дълг на КТБ. Средства на “Корси” са били превеждани и към други дружества за обслужване на техни задължения към КТБ, а на свой ред то е получавало преводи от други дружествата в орбитата на банката.

Съгласно обвинението срещу Цветан Василев по сключения на 14.01.2014 г. договор за 40 млн. лева са купени акции, вкл. от страна на ВИП Пропъртис ЕАД чрез ИП София Интернешънъл Секююритис, финансирана е ТВ7, и – при нужда, са обслужвани кредитните задължения към КТБ АД на кредитополучателя – Корси Маунтин Рисорт АД, както и на други дружествата, а именно: Ареском ЕООД, Карне М ЕООД, Технотел Инвест АД, БГ Корпорейшън ЕООД, Териториален кадастър ООД, Евробилд 2003 ЕООД, Акванада ЕООД, Интегрирани пътни системи асфалти ЕООД, Булит 2007 ЕООД, Евробилд Проект ЕООД, Транстрейдинг ЕООД и Ем Стейт ЕООД.

Освен това дружеството е предоставяло средства на “Никс Трейд 08”, ТЦ-ИМЕ, а през януари 2014 г. – 1.46 млн. лв. на “Глас Индъстри”.

Обезпечения

Кредитът е обезпечен с реален залог на акции от капитала на “Сана Спейс Хотел Хисаря” ЕАД, като оригиналите на Временните удостоверения не са налични в банката и правата по залога не могат да бъдат упражнени, твърди докладът на Временната парламентарна комисия.

Според доклада на AlixPartners обаче сертификатите са в банката и има запор, наложен от прокуратурата.

Състояние към 1.05.2017 г.

гр. София 1618,
ул. “Дебър”, № 17

Рема Трейд и др.

Васил Илиев Дойчев – изпълнителен директор
Ирина Иванова Димитрова

50 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618,
ул. “Дебър”, № 17

Роксанда Атанасова, Соня Зарева

Роксанда Светозарова Атанасова
Ирина Иванова Димитрова
Соня Борисова Зарева

50 000 лв.