Булит 2007 ЕООД

Основна Информация

“Булит 2007”, “Сайга Консулт” и “БГ Корпорейшън” са фирмите, през които бяха финансирани медийни проекти като “Стандарт”, “Труд” и “Преса”.

ЕИК

175305522

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

47 472 134 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

43 942 431 лв.

Кредити към 30.09.2014:

67 326 хил. лева (КОНПИ)

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н)

46 217 557 лв. и 9 266 883 евро (64342004.78 лв.)

Свързани лица

Сайга Консулт“, “Русе Индъстри“, “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, Гриша Ганчев

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е основано през 2007 г. като едноличен собственик е Димитър Свещаров. Той е бил прокурист на “Варна Сторидж” – дружество, свързано с “Петрол” до март 2016 г. През октомври 2014 г. е прехвърлено на Славка Ристич от Сърбия. Договорът, включително заверката на подписите, е идентичен с договора за други прехвърляния на сръбски граждани (например, “Акванада”). “Булит 2007” е държало повече от 10% от акциите в “Русе Индъстри”, акционер в корабостроителницата в Русе (виж “Шип Инвест“). Притежава и 8.4% от “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, като заедно с “Аквафинанс” и “Рема Трейд” контролира това дружество.

Според “Капитал” при преразпределянето на овакантените структури около КТБ, “Булит 2007” се е паднал на собственика на “Литекс” Гриша Ганчев.

КТБ е подала иск за несъстоятелност от 22.05.2015, към който се е присъединил “Перфето Консултинг”, което притежава 16% от “Петрол”.

“Булит 2007” на свой ред поиска обявяване на “ГМ Прес” в несъстоятелност, което е станало на 12.04.2016. Едновременно с това е наложен запор и е постановено да започне осребряване на имуществото. Има искове от “Булит 2007”  за програсяване на недействителност на сделки по отношение на  “Пресгрупа Утро” и “Интермедиа Трейдинг” ООД и “Интермедиа” ООД, които – съдейки по указанията на съда, са свързани с притежавани дялове и акции или търговски марки. Тези искове може да са опит за обезпечаване на събирането на вземания от вестникарските проекти.

През “Булит 2007” КТБ е финансирала със 6 млн. евро “ГМ прес”. “ГМ прес” е акционер в “Стандарт нюз” и съдружник в “Интермедиа” ООД, който издава още вестниците “Шоу”, “Над 55” и сайта blitz.bg. По искане на “Булит 2007” е запориран делът на “ГМ Прес” в “Интермедиа” ООД (останалите 50% се държат от Пи Комюникейшън под контрола на Славка Бозукова, която води съдебен спор със собственика на ПИК Недялко Недялков, притежаващ 12.5%).

Дружеството има пет кредита с много анекси, от които вторият и петият са с конкретна цел – покупка на имот в Кайлъка, Плевен и покупка на 50% от капитала на ТЕЦ Хасково, собственост на “Финанс инженеринг” от “Афлик България”. Според решението на КОНПИ към 30.09.2014 г. “Булит 2007” ЕООД има отпуснати и непогасени заеми от Банката общо в размер на 67 326 хил. лева

В доклада на AlixPartnes са посочени многобройни трансфери на средства при многото усвоявания на първия кредит/кредитна линия, като някои от по-големите са: през 2009 г. 9 млн. лева заедно със средства от “Ланбрей Лимитид” (4.3 млн. евро), “Синектик” (1 млн. евро) и “Евробилд проджект” (2 млн. евро) са прехвърлени от “Рубин Инвест” на “Рубин” с основание увеличаване на капитала, Рубин получава и други средства; през 2010 г. 5.2 млн. лева са прехвърлени на “Манселорд”; 7.4 млн. лева са прехвърлени непряко на “Пиеро МА”; през 2012 г. 12.7 млн. лева са прехвърлени по сметка на “Сайга Консулт” в ОББ; 21.5 млн. лева на 15 април 2013 г. са прехвърлени на “Дева Интернешънъл” – офшорна компания, която участва в увелиечнието на капитала на КТБ по това време.

Вторият заем от 2 млн. лева е бил използван за покупка на имоти в Плевен, като е имало и действителна ипотека, а третият е прехвърлен на на “Рема Трейд”, ТЦ – ИМЕ и “Рубин Индъстри”. Четвъртият заем е отишъл за частични погашения от името на “Бургас Мийт” и “Телиш” и за оборотен капитал на “Телиш”. Петият заем (4.9 млн. евро) според AlixPartners e използван за погашения и е осигурил част от постъпленията за Фина-С за извършване на плащане по сметка в Сосиете Женерал Експресбанк, чиято цел е неясна. Но в решението на КОНПИ се казва, че преводът е с цел закриване на репо-сделка между ТЦ – ИМЕ и КТБ от 04.02.2011 г. В това решение се описват и транзакции на “Булит 2007” със “Синектик”.

Изглежда, че нито КОНПИ, нито AlixPartners свързат трансфера на 6 млн. евро за вестниците с кредити от КТБ. Например, според доклада на AlixPartners: “Според резултатите от нашето проследяване сме идентифицирали общо EUR 5.8 милиона, прехвърлени от “Булит 2007” на “ГМ Прес”, от които EUR 1.3 милиона изглежда са произлезли от кредити на КТБ към “Булит 2007” (BGN 0.6 милиона) и “Сън Сити 03″ (BGN 0.7 милиона).”

Обезпечения

Ипотека върху имоти в Плевен

Актуално състояние

гр. София 1202, район Сердика, бул. “Мария Луиза” № 101

Славка Ристич

Славка Ристич

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1343, район Люлин, бл. 216, вх. А, ап. 8
email: bulit_2007@mail.bg

Димитър Атанасов Свещаров

Димитър Атанасов Свещаров

5 000 лв.