Авионамс АД

Основна Информация

“Авионамс” е наследник на две дружества – “Телеком” АД и “Терем – Георги Бенковски” и се занимава с ремонт на авиационна техника. Кредитите, свързани с него, надхвърлят сумата на преките му задължения. Акциите, заложени в КТБ, бяха придобити от ДКК през 2016 г.

ЕИК

000635619

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

18 948 108 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

18 544 041 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

6 369 588 лв. и 3 291 292 щ.д. (12 282 887.77 лв.)

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

10 млн. лв.

Подробно

“Авионамс” е авиоремонтен завод, създаден чрез сливането на “Телеком” АД и “Терем – Георги Бенковски” през 2013 г. Преди да се стигне дотам, “Терем – Георги Бенковски” е приватизиран на два етапа. На 12 ноември 2008 г. 66% от завода са купени от “Телеком”, чийто мажоритарен собственик е “Инкомс Телеком Холдинг” – самият той приватизиран през 2002 г. от компания, собственост на свързания със секретния проект “Нева” Бисер Димитров. Цената за мажоритарния дял от авиоремонтния завод е 51.450 млн. лв. През ноември 2012 г. оставащото държавно участие (844 810 дяла, представляващи 34 %) е продадено на “Дунарит” АД на цена от 8.9 млн. лева.

Самият “Телеком” АД е дъщерно дружество на “Инкомс Телеком Холдинг”. Последното бе приватизирано от CSI Handels und Beteiligungs през 2002 г. и първоначално се свързваше с Бисер Димитров, а по-късно с българина с австрийски паспорт Петър Танков, който е партньор на КТБ и в други проекти (от НУРТС до завод “Електроника”; много от инвестициите на Петър Танков бяха препродадени).

До 2009 г. АГП е почти едноличен акционер на “Телеком”, като в края на 2008 г. то залага акциите си в КТБ, показва книгата на акционерите. Малки дялове имат Булбанк, ЗММ, пощите и др. След това “Хедж Инвестмънт България” (ХИБ) придобива 8,900 акции на цена 480 600 лева, а АГП запазва 8,901 (48.06%). Следва увеличение на капитала и придобиване на акциите на АГП, като ХИБ му заплаща 2.9 млн. евро. През октомври 2011 г. “Кей Ти Ес Инвест” придобива 33%, а ХИБ остава мажоритарен акционер.

На 08.12.2011 г. е отпуснат кредит от 22 млн. евро на “Хедж Инвестмънт България” АД, с цел увеличаване на капитала на “Телеком” АД . Част от сумата – 33.2 млн. лева е преведена на “Телеком” АД (за 1 230 866 бр. акции), а останалата част – 9.79 млн. лева е преведена на “Синектик”, откъдето е прехвърлена на “Кей Ти Ес Инвест” ЕООД (по данни на КОНПИ). На 6.08.2012 г. ХИБ усвоява кредит в размер на 6.7 млн. евро, който е погасен година по-късно със средства с краен произход “Кей Ти Си Инвест”. Това може да е връщане на парите за участие в увеличението на капитала.

През май 2013 г. след като “Телеком” АД е изкупил дела от 34% на “Дунарит” в “Терем – Георги Бенковски” за 9 млн. лева, последното се влива в “Телеком”. Така се създава “Авионамс”. През август същата година ХИБ откупува дела на “Кей Ти Ес” от “Авионамс”, което е финансирано с нови заеми от КТБ (директен и за “Оптима Интертрейд”).

Според отчета на “Авионамс” през 2014 г. чрез цесии са погасени 9.949 млн. лева и остават дължими по договор за кредит в размер на 2.75 млн. долара и остатък от друг договор с главница 4.986 млн. лева.

“Авионамс” има четири кредити на обща стойност 29.5 млн. лева, от които според доклада на AlixPartners непогасената част е 10 млн. лева – по 5 млн. лева от първия и втория заем. Първият заем от 2012 г. на стойност 12.5 млн. лева е бил за покупка на 6 хеликоптера Ми-17, вторият – за покупката на 34% от акциите на “Терем – Георги Бенковски”, третият е за оборотни средства, а четвъртият – за ДМА. Първите два заема са ползвани за целта, като и в двата случая плащанията са минали през “Дунарит”. Следващите заеми са за финансирали други трансфери – “ТЦ-ИМЕ Вест” и т.н.

Валидно обезпечение – със залог на ДМА, има само четвъртият заем, който е сред прихванатите. Останалите са обезпечени със залози на вземания, които са символични. “Авионамс” е  гарант на кредит, предоставен от КТБ на “Хедж Инвестмънт България”.

През 2015 г. акциите са джиросани в полза на КТБ въз основа на Договор за реален залог на акции от 2011 г. (виж ГФО за 2015 г.)

През май 2016 г. в рамките на изпълнително дело по искане на КТБ ЧСИ Стоян Якимов предложи за продажба общо 2 090 719 акции в “Авионамс” (99.97%), собственост на “Хедж инвестмънт”, която има необслужван дълг за 35.1 млн. евро към КТБ. Акциите бяха купени от Държавната консолидационна компания на цена от 28.94 млн. лв. ЕFV също бе кандидат за участие в търга, но не внесе задатък. “Хедж инвестмънт България” и EFV обжалваха неуспешно постановлението за възлагане. ХИБ е обжалвал и заповедта за изпълнение на парично задължение от 2015 г.

Обезпечения

Залог на ДМА по кредит за 2 млн. лева (прихванат).

Актуално състояние

Пловдив 4023
р-н Тракия, ул. “Цар Симеон” № 2
тел.: 032/628984

email: office.pld@avionams.com

Държавна консолидационна компания АД – 99.97% (обжалвано)

Йордан Георгиев Новаков
Петър Делчев Радев
Камен Михайлов Йорданов

56 469 069 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

София 1618
р-н Красно село, бул. “Цар Борис III” № 159, ет. 7, офис 711
тел.: +359 2 8700149

email: office@avionams.com

“Хедж инвестмънт България” – 99.97%

Силвия Николова Якимова
Йордан Георгиев Новаков
“ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ” АД

56 469 069 лв.