Витро Инвест АД

Основна Информация

Основната част от средствата, отпуснати като кредит от КТБ, е насочена към “Рубин Инвест”. В несъстоятелност –  прекратена дейност

ЕИК

202459029

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

48 601 577 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

70 409 880 лв.

Кредити към 30.09.2014:

72 327 лв. (70 410 лв. редовна главница)

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

43 248 327 евро (84 586 375.40 лв.)

Свързани лица

Рубин инвест” АД, “Синектик”, “Афлик България” ЕАД, “Рема трейд” ЕООД, “Евробилд проект” ЕООД, “Риск Инженеринг-Д” ЕООД, “Сагара Трейд”, Здравко Босаков

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е учредено на 18.2.2013 г., като “Технотел Инвест” и “ТЦ-ИМЕ” АД записват равни дялове от капитала (20 млн. лева). “Витро Инвест” е едноличен собственик на “Рубин Инвест” (до 31.10.2013 г., когато като акционер влиза “Риск Инженеринг – Д” АД) и притежава 99.9% от акциите на “Сагара Трейд”. НАП запорира акции от това дружество – на “ТЦ-ИМЕ” за 10 млн. и на “Технотел Инвест” за 10 млн. лева.

“Витро Инвест” е получател на два кредита за 36 млн. евро. Вторият заем от 26 млн. евро е използван за закупуване на 100% от капитала на “Рубин Инвест” АД от бившите акционери “Афлик България” ЕАД, “Рема Трейд” ЕООД, “Сън Сити 03” АД и “Евробилд Проект” ЕООД. Залогът върху акциите на “Рубин Инвест” не е вписан, според доклада на Временната парламентарна комисия за КТБ. Но според AlixPartners, “Банката все още има действителен залог върху акциите на “Рубин Инвест” (във връзка с “Витро Инвест”)”.

Според обвинителния акт на Цветан Василев по договор от 13.03.2013 г. са отпуснати 26 млн. евро, които са използвани за “увеличаване капитала на Рубин Инвест АД, финансиране на Евробилд Проект ЕООД, Сън Сити 03 АД, Рема Трейд ЕООД и Афлик България, както и за обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Рубин Инвест АД и Дивал 59 ЕООД”. По договор от 21.03.2014 г. са усвоени още 10 млн. евро, като крайната цел е била “обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Интегрирани пътни системи асфалти ЕООД, Критие ООД, Авионамс АД, Пасифик Инвест АД, КООП Инвестмънт ЕАД, Равас Инвест АД, Родина Пропъртис ЕАД, Принт Инвест 1 ЕООД, Сън Сити 03 АД, Ти Си Инвест АД, Гипс АД, Корект Фарм ЕООД, Глобал Юниън АД, Си Ди Мениджмънт ЕООД, Велес Груп АД, Търговски парк Тракия ЕАД, Ем Проджект 1 ЕООД, Еми АД, Елтауър ЕООД, Елизер ООД, Евробилд 2003 ЕООД, Акванада ЕООД, Корси Маунтин Рисорт АД, Оптима Интертрейд АД, Снежин 2003 ЕООД, Риъл Естейт Проджектс АД, Си Ди Дивелопмънтс АД, Порт Инвест Русе ЕАД, Рент Мениджмънт АД, Хедж Инвестмънт България АД, Сайга Консулт ЕООД и Шип Инвест АД”

Въпреки че по-големият заем от КТБ за “Витро Инвест” е обезпечен, след цесия, свързана с Александър Сталийски и Виолета Сечкова, активите на “Рубин инвест” бяха апортирани в ново дружество и след няколко прехвърляния бе скъсана връзката с КТБ. В момента “Рубин Инвест” е собственост на “Витро Инвест” (80%, преди 100%) и “Риск Инженеринг – Д” (20%).

През август 2013 г. 20% от стъкларското предприятие са прехвърлени на “Риск Инженеринг Д” ЕООД, което също е финансирано с кредит, и то на значителна стойност за такъв дял – 11 млн. евро. Това дружество тогава е било собственост на “Риск инженеринг”, а през 2015 г. е прехвърлено на “Форс Билдинг Инвестмънт” ЕООД. Според доклада на AlixPartners: “Като се има предвид, че “Витро Инвест” е платила 20 милиона евро за 100% от акциите на “Рубин Инвест” пет месеца по-рано, които изглежда са надценени, покупната цена, платена от “Риск Инженеринг-Д” за 20% от акциите е била още по-надценена.” Активи на “Рубин инвест” обезпечават още дълговете на “Сън Сити 03” АД и “Евробилд Проект” ЕООД, които също са длъжници  на банката. Според списъка на приетите вземания от синдика (виж по-долу) обаче вземанията на банката са обезпечени с договор за особен залог върху 100% от капитала на “Рубин Инвест”, договор за особен залог на вземания и договор за встъпване в дълга със съдлъжник “Рубин Инвест” (всички от 2013 г.), за който не се споменава в доклада на парламентарната комисия.

С решение от 13 януари 2016 е открито производството по фалит с начална дата на неплатежоспособността 31.3.2015 и е назначен временен синдик Елвира Гроник Танчева. КТБ има възражения към този синдик (видно от делото на “Принт Инвест 1”).

На 4 май 2016 г. СГС обяви несъстоятелността на “Витро”, прекрати дейността му, постанови обща възбрана и запор върху имуществото и начало на осребряването. Одобрен е списък на приетите вземания, в който задължението към КТБ е в размер на 84.638 млн. лева. Съдът преди това допусна предварително обезпечение върху единствените имоти на “Витро”, а именно възбрана върху имот в с. Опанец и два апартамента в Плевен, но не прие молбата на КТБ за назначаване на временен синдик на “Рубин Инвест” и налагане на запор върху поименни акции от капитала му, собственост на “Витро инвест”. За имотите има и възбрана от “Булгаргаз”.

Към 30.10.2015 според счетоводната експертиза над 94% от активите са акции и дялове в предприятия от група и предоставени заеми. Според вещото лице то е могло да обслужва кредитите си към 31.12.2014 г., ако събере вземанията си – хипотеза, която с оглед на ситуацията в “Рубин” е несигурна.

Обезпечения

Според списъка на заемите без обезпечение или проблемно обезпечение по чл. 62 от Закона за банкова несъстоятелност необезпечени са и двата заема. Според списъка на приетите вземания от синдика обезпечени са вземания с редовна главница от 50.852 млн. лева – договор за реален залог на 100% от капитала на “Рубин инвест”, особен залог на вземания и договор за встъпване в дълга със съдлъжник “Рубин инвест”

Състояние към 1.5.2017 г.: В несъстоятелност

гр. София 1618
бул. “Цар Борис Трети” № 159, ет. 6

Няма данни за промяна на акционерите

Ванко Митев – синдик

СД: Здравко Живков Босаков – Изпълнителен директор

Записан капитал – 20 000 000 лв.
Внесен капитал – 5 000 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618
бул. “Цар Борис Трети” № 159, ет. 6

ТЦ-ИМЕ – 50% и “Технотел инвест” -50%

Здравко Живков Босаков – изпълнителен директор
Стоил Георгиев Кръстев
Катя Рангелова Маркова

Записан капитал – 20 000 000 лв.
Внесен капитал – 5 000 000 лв.