Риск Инженеринг-Д ЕООД

Основна Информация

Компанията е под контрола на Богомил Манчев, а заемът е единствено с цел покупка на 20% от капитала на “Рубин Инвест” – повод за превод на пари към “Витро Инвест”

ЕИК

121854802

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

21 126 000 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

21 334 762 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

722 418 евро (1 412 926.80 лв.)

Свързани лица

Витро Инвест“, “Рубин Инвест”, “Риск Инженеринг”, Богомил Манчев

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

1.5 млн. лв., 3.1 млн. евро и 141 хил. щ .д.

Подробно

“Риск Инженеринг – Д” е дружество, което държи 20% от “Рубин Инвест”. То е създадено през 1999 г. и първоначално съдружници са Богомил Манчев и останалите акционери на “Риск Инженеринг”. През ноември 2009 г. те прехвърлят 100% от акциите си в “Риск Инженеринг-Д” на “Риск Инженеринг”, а на 27 юли 2015 г. последното прехвърля участието си в капитала на “Форс Билдинг Инвестмънт”, компания еднолична собственост на Радой Александров Стоянов, директор на “Риск Инженеринг – Д”.

В капитала на дружеството са апортирани земя, дърводелски цех, бетонов възел и друго имущество в село Сатовча, което при апорта е оценено на 133 690 лв. Имотите се продават от частен съдия изпълнител. Според финансовия отчет на дружеството за 2015 г. основният му актив са именно акциите в “Рубин Инвест” – 21.5 млн. лева. Дружеството отчита още вземания за близо 8 млн. лева и ДМА за 1.6 млн. лева. Приходите са 1.27 млн. лева, а загубата – 975 хил. лева.

На 23 август 2013 г. “Риск Инженеринг – Д” получава заем в размер на 11 млн. евро от КТБ за закупуване на 20% от дяловото участие в “Рубин Инвест” от “Витро Инвест”. Наистина са преведени 21.5 млн. лева по сметка на “Витро Инвест”. Предвидената ипотека на е учредена, кредитът е обезпечен само със залог на съоръжения. Преди това  “Витро Инвест” е платила 20 млн. евро за 100% от акциите на “Рубин Инвест”. Според AlixPartners цената, платена от “Риск Инженеринг – Д” за 20% от капитала, е надценена и предполага, че стойността на “Рубин Инвест” е нараснала три пъти само за пет месеца.

“Витро Инвест”, “Рубин Инвест”, “Риск Инженеринг – Д” и “Риск Инженеринг” получават кредити на обща стойност 145,2 млн. лева от КТБ, от които 97,1 млн. лева остават дължими след цесии и прихващания.  Според доклада на AlixPartners “Риск Инженеринг – Д” има цесии за 2.8 млн. лева. (Отделно “Риск Инженеринг”, което също дължи на КТБ 15.6 млн. лева, има цесии за 13.5 млн. лева.). А според списъка на синдиците заявените прихващания са на стойност 7.7 млн. лева. Видно от справката за непогасени задължения, остатъчният дълг е намален до 1.4 млн. лева, което предполага, че освен прихващанията са правени погашения.

Основните активи на стъкларския завод вече са извън контрола на синдиците на КТБ, след прихващане, осъществено от “Рубин Инвест”.

Обезпечения

Особен залог на акции на “Рубин Инвест”, особен залог на машини и съоръжения, особен залог на вземания по сметки на незначителна стойност

Актуално състояние

София 1618, р-н Витоша, ул. “Вихрен” № 10

“Форс Билдинг Инвестмънт” ЕООД

Радой Александров Стоянов

148 550 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

София 1618, р-н Витоша, ул. “Вихрен” № 10

“Риск Инженеринг” АД

Богомил Манчев – управител

148 550 лв.