Рубин Инвест АД

Основна Информация

Една от компаниите, чрез които е финансирано придобиването на “Рубин” – Плевен. Активи на “Рубин Инвест” и стъкларския завод служат за обезпечаване на множество кредити на КТБ

ЕИК

201904939

Кредитна история

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

1 019 208 лв. и 5 297 527 евро

Кредити при затварянето на банката:

30 559 278 лв.

Кредити към края на 2013:

29 026 832 лв.

Свързани лица

“Витро Инвест”, “Риск Инженеринг”, “Рубин Индъстри”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

24 млн. лв. и 3.3 млн. евро

Подробно

Дружеството е учредено през 2012 г. като първоначално “Афлик България” ЕАД и “Рема Трейд” ЕООД (собственици на много от кредитираните от КТБ дружества) записват по 50 000 лв. от капитала. Налице са редица индикации за връзка с КТБ.
Първият му директор Павел Георгиев Павлов е директор на “Порто Русе” и “Пристис Трейд”. Друг от директорите Христо Венциславов Бойчев е бил също и “Главен експерт” в кредитния отдел на КТБ.

Впоследствие към акционерите се присъединяват “Сън Сити 03” АД и “Евробилд Проект” ЕООД, като допринасят за увеличение на капитала. Пред март 2013 г. новосъздадената “Витро Инвест” изкупува дяловете на четирите акционера и става едноличен собственик. “Рубин Инвест” понастоящем е собственост на “Витро Инвест” (80%, преди 100%) и “Риск Инженеринг-Д” (20%).

Това става след като през август 2013 г. 20% от стъкларското предприятие са прехвърлени на “Риск Инженеринг Д” ЕООД, което също е финансирано с кредит, и то на значителна стойност за такъв дял – 11 млн. евро. Това дружество тогава е било собственост на “Риск инженеринг”, а през 2015 г. е прехвърлено на “Форс Билдинг Инвестмънт” ЕООД. Според доклада на AlixPartners: “Като се има предвид, че “Витро Инвест” е платила 20 милиона евро за 100% от акциите на “Рубин Инвест” пет месеца по-рано, които изглежда са надценени, покупната цена, платена от “Риск Инженеринг-Д” за 20% от акциите е била още по-надценена.”

“Рубин Инвест” е получател на три заема за 33.666 млн. лева, два от които за оборотни средства. Обезпечени със залози на продукция, ванна пещ и вземания. Одиторите са приели, че очакваните дисконтирани парични потоци в размер на 68.17 млн. лева са достатъчни за обслужване на дълга и не е правена обезценка.

Освен това активите на “Рубин Инвест” и цялото предприятие %Рубин” служат като обезпечение на редица кредити от КТБ – 7.5 млн. на “Евробилд Проект”, 44.1 млн. на “Сън Сити 03” (невалиден залог), 51 млн. на “Витро Инвест”, и 30.8 млн. на самия “Рубин Инвест”.

Основният актив* “Рубин инвест” към затварянето на банката бе стъкларския завод “Рубин”, но след цесия и серия прехвърляния той попадна под контрола на Александър Сталийски.

За да се разбере това следва да се има предвид, че както и при Русенска корабостроителница активите на предприятието – в случая заводът за стъкло в Плевен – са прехвърляни към различни компании. А след фалита на банката те са прехвърлени още два пъти, за да се прекъсне връзката и да се направи неотменимо погасяването на задълженията чрез прихващане.

КТБ става кредитор на закъсалия стъкларски завод “Рубин” и овладява управлението му чрез “Рубин Индъстри” – дружество, създадено през 2009 г. КТБ има няколко залога, но първият залог е в полза на Уникредит Булбанк по задължение за 12.2 млн. евро. През май 2012 г., самото предприятие “Рубин” АД иска несъстоятелност заради изискуеми задължения от 48 млн. лева и свръхзадлъжнялост.

През юли 2012 г. вземането на Уникредит Булбанк от “Рубин” АД преминава към “Евробилд проект”, като последното заплаща 11.2 млн. евро, а част от залозите в полза на КТБ също са прехвърлени – на “Карне М” и “КИК Дизайн”. (Част от задълженията на “Рубин” към КТБ на стойност 20.5 млн. евро са били погасени през 2010 г. чрез заем за “Дивал 59” и от “Принт-Инвест 1” – чрез “Рубин Индъстри”, според доклада на AlixPartners. Други 12 млн. лева от “Булит 2007” и “Билдинг Рисорт” също са били прехвърлени на “Рубин” АД).

Преди това обаче, през март ръководството е отдало под наем производствените мощности на завода на “Рубин индъстри”. По това време последното вече е мажоритарен собственик на “Рубин” АД с над 50%, а останалите дялове са на TEOS Holding и “Делта ком холдинг груп”. Първи собственик на “Рубин Индъстри” е адвокат Стилиана Орлинова Белова-Цветанова, а по-късно – “Вивес” и “Рема Трейд”.

В края на 2014 г. Александър Сталийски и Виолета Сечкова цедират 30 млн. лв. и 5 млн. евро вземания от КТБ на “Кепитъл инвестмънт”. С част от тези средства (20 млн. лв. и 3.3 млн. евро) се прихващат задължения на Рубин Инвест, а с останалата сума – “Сиболе”.

На 11.12.2014 г. “Рубин Инвест” АД продава множество недвижими имоти в гр. Плевен на “Кепитал Инвестмънт” АД. На 30.01.2015 г. те са апортирани в новото дружество “Рубин пропърти” АД. Акционери в него са “Кепитъл инвестмънт” (с 99% участие) и физическото лице Йосиф Леон Узиел, който държи една акция. 99% от “Кепитъл инвестмънт” се притежават от 33-годишния Антоний Иванов, който е и изпълнителен директор на “Рубин пропърти”.

По-късно собственик на “Рубин пропърти” става “Рубин Трейдинг”, на чието име е комплексното екоразрешително за завода. Фирмата, създадена да направи цесия със Александър Сталийски – “Кепитъл инвестмънт”, е регистрирана на същия софийски адрес като “Рубин трейдинг”.

През декември 2015 г. вземането на “Кепитъл инвестмънт” от “Рубин пропърти” е цедирано за 42 млн. лв. на “Глас контрибюшън” , което се управлява от Димитър Виолинов Илиев от Перник. Илиев е съдружник на бившия депутат от ГЕРБ Владислав Димитров във “Виена билдинг груп”.
Това дружество налага възбрана и по-късно придобива имотите на “Рубин пропърти”.

През лятото на 2016 г. “Рубин пропърти” и “Кепитъл инвестмънт” започват процедура по ликвидация, която приключва през 2017 г.

На 1 септември 2016 г.  по иск с правно основание чл. 59, ал. 5 ЗБН,  СГС обяви за недействителни прихващанията, направени от Сталийски чрез “Кепитъл Инвестмънт”, но това не се отнася до последвалите прехвърляния.

* Видно от последното решение на САС, с което са наложени обезпечителни мерки във връзка с “Витро Инвест” (възбрана), “Рубин инвест” има два апартамента в Плевен и имот в с. Опанец.

Обезпечения

Залог на готова продукция, на ДМА и на вземания

Актуално състояние

гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” No 159, ет. 6
тел.: 028185586, email: rubin_invest@abv.bg

“Витро инвест” – 80% и “Риск инженеринг – Д” с 20%.

Валери Илиев Филипов – изпълнителен директор
Витро Инвест АД

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” No 159, ет. 6
тел.: 028185586, email: rubin_invest@abv.bg

“Витро инвест” – 80% и “Риск инженеринг – Д” с 20%.

Боряна Стефанова Василева
Витро Инвест АД
Нели Стоянова Беширова
Валери Илиев Филипов
Христо Венциславов Бойчев

42 239 390 лв.