Родина Тауър ЕООД

Основна Информация

Основана е през юли 2013 г. и дни преди затварянето на КТБ получава заем за 20 млн. евро. Има ипотека, която покрива частично стойността му.

ЕИК

202658853

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

0 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

39 116 600 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

27 509 028 евро (53 802 982.23 лв.)

Свързани лица

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е 100% собственост на ИПК “Родина” (друг кредитополучател), а негов управител при създаването му през юли 2013 г. е Яне Йорданов Янев, заменен на 30.5.2014 г. от Теодора Танева. В капитала са апортирани 12 300/15 000 части от недвижим имот, състоящ се от УПИ с площ 15 хил. кв. метра, новострояща се сграда – редакционен корпус на груб строеж (ниско тяло и две високи тела плюс гаражи и топла връзка) с оценка 19 530 хил. лв.

Не са обявявани финансови отчети.

Дружеството има един заем, отпуснат на 2 юни 2014 г. с размер 20 млн. евро, обезпечен с ипотека. Според доклада на AlixPartners “Земята (15 000 декара – б.р.) с всички девет сгради върху нея има стойност 19.5 млн лева, което възлиза на около половината от стойността на кредита. Въпреки това, ипотеката е върху земята и само четири от сградите, което предполага, че стойността на залога вероятно ще е още по-ниска.”

След усвояване на заема сумата е прехвърлена на “Си Ди Дивелъпмънтс” ЕАД (друг кредитополучател). Според доклада на AlixPartners “Cи Ди Дивелъпмънтс” прехвърля 14.5 млн евро в левовата сметка на “Сиболе Сървисиз”, като използва остатъка, за да изплати лихви и 4 млн. лева по главницата на своя дълг.

Обезпечения

Ипотека върху парцел на бул. „Цариградско шосе” № 113 А и четири сгради

Актуално състояние

гр. София 1784, “Цариградско шосе” No 113А

ИПК “Родина”

Теодора Петрова Танева

19 540 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1784, “Цариградско шосе” No 113А

ИПК “Родина” АД

Теодора Петрова Танева

19 540 000 лв.