Никкомерс 01 ЕООД

Основна Информация

Бивш миноритарен акционер в “Дунарит” и собственик на складове в Девня. Дружеството, което е собственост на “Ареском” (в несъстоятелност), е обявено в несъстоятелност и активите му се разпродават.

ЕИК

175106837

Свързани материали

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

41 861 842 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

47 996 232 лв.

Кредити към 30.09.2014:

49 583 хил. лева (КОНПИ)

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

2 551 731 лв. и 29 487 873 евро (60 224 997.65 лв.)

Свързани лица

Дунарит“, “Ареском”, “Интерфин“, “Агро Финанси” АДСИЦ.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

5.696 млн. лв.

Подробно

Едноличен собственик е “Ареском”, като дяловете му са запорирани от НАП. “Никкомерс 01” бе акционер в “Дунарит” (1%), дял, който е прехвърлен на Асен Бабански. Имало е 4% от капитала на “Булгартабак” и акции в “Агро Финанс” АДСИЦ (до 30%) до 2013 г.

Дружеството е в несъстоятелност, като началната дата на неплатежоспособността е 20.10.2014 г. С решението от 17.7.2015 е наложен запор. Производството по несъстоятелност бе спряно, но КТБ предплати разноските по процеса, за да го възобнови.

Започнало е осребряване и разпределение на имуществото, наложена е обща възбрана и запор. Имало е два неуспешни опита за продажба на складове в Девня (16 хил. кв. м земя и 3800 кв. м. складове за 1.3 млн. лв.).

Според съдебното решение за обявяване на “Никкомерс 01” в несъстоятелност към датата на подаване на молбата за откриване на производство общият размер на задълженията към КТБ АД по трите (непогасени) заема е 43.11 млн. лв. Към 31.12.2014 г стойността на имуществото на дружеството превишава общия размер на задълженията му към всички кредитори с 6.79 млн. лв., като предоставените от “Никкомерс 01” ЕООД заеми са в размер на 29.153 млн. лв., отразени в баланса като част от дългосрочните финансови активи, вземанията – 19 млн. лв. То е имало и сериозни парични средства – 2.7 млн. лв. в края на 2014 г.

Синдикът е подал празен годишен финансов отчет за 2015 г. със забележката, че не разполага с данни.

Задълженията на “Никкомерс 01” са по четири договора в периода 2010-2012 г., усвоявани до 2014 г. които са за изграждане на складови площи в Девня, придобиване на недвижим имот в Пловдив, за оборотни нужди или придобиване на ДМА. Обезпеченията не са вписани или са недостатъчни.

Според доклада на AliхPartners заемите са: от 2010 г. за 2.7 млн. евро, от 2011-2014 г. за 29.3 млн. евро, както и два заема от 2012 г. за 20 млн. лева (погасен изцяло) и 2 млн. лева; вторият заем, който е най-голям, е със 7 анекса, като част от него е погасена и усвоена отново, затова сумата на усвояванията надхвърля сумата на дължимото.

Според доклада на Временната парламентарна комисия, сумите са съответно 3 млн. евро, 19.6 млн. евро, 10.2 млн. евро и 2 млн. лева. Според този доклад, който основно ползва информация от одиторската проверка през 2014 г., сумата, отпусната по втория кредит надхвърля разрешения размер, който според последния анекс №3 е в размер на 8.66 млн. евро. Но в доклада на AlixPartners се посочват и още четири анекса за общо 10.9 млн. евро.

Най-голямото плащане, реализирано от първия заем, според AlixPartners е 1.8 млн. евро към “Интерфин Холдинг”, Сингапур (компанията – майка на “Интерфин”, друг кредитополучател).

Средствата от втория заем са използвани за погашения на заеми на “Агримарт” ЕООД (дружество на “Агрион”, което се свързва с “Винпром Пещера”), “Корси Маунтин Рисорт” и др. Този заем допринася за голямо теглене на пари от Цветан Василев, според доклада на AlixPartners – 4.6 млн. евро през декември 2011 г.

Кредит №3  в размер 10.2 млн. евро и е усвоен на 1 октомври 2012 г. и преведен веднага на НУРТС, оттам на “НУРТС Диджитъл” за различни плащания към доставчици и институции. (На същата дата кредит в  същия размер е насочен от КТБ и към “Ем Проджект 1”). Този кредит, обезпечен с ипотека върху имот в Пловдив или с вземания от “Mancelord” (акционер в НУРТС), е погасен, включително за сметка на прихващания. Според доклада на  Временната парламентарна комисия има договор за заем от “Никкомерс 01” за Mancelord от същата дата – 1 октомври 2012 г.

Постъпленията по четвъртия кредит са прехвърлени на “Синектик”, според AlixPartners.

(В доклада на Alix има неяснота дали третият или четвъртият кредит е обезпечен с ипотека и кой от двата кредита е трябвало да бъде обезпечен със залог на акции на трети лица.)

Съгласно обвинението срещу Цветан Василев по договор от 12.05.2010 г. са усвоени 3 млн. евро с цел финансиране на Interfin Holding PTE Limited, Фина – Ц ЕООД и ЦРБ – Перник ЕООД.
По договор от 29.06.2011 г. са отпуснати 1.27 млн. евро с цел погасяване при необходимост на задълженията на Корси Маунтин Рисорт АД. На 23.12.2011 г. е подписан анекс към този договор за 4.6 млн. евро с цел “изплащане от страна на Фина – Ц ЕООД на дивидент на лицето Цветан Василев”. Още един анекс – от на 31.01.2012 г. за 2.13 млн. евро е бил с “с крайна цел допълнителни вноски в капитала на ТВ7 от страна на Краун Медиа ЕАД, предоставяне на заем на Пиеро 97 МА от Кен Трейд ЕАД, и изплащания на суми на каса на дружеството Фина-Ц ЕООД”. Трети анекс от 30.08.2012 г. е на стойност 660 хил.евро (но усвоени при револвиране 9.299 млн. евро) е с цел финансиране на Nibur Investment AG във връзка с придобиването на контролно участие в К енд К Електроникс от страна на Domtech Holding AG (Лихтенщайн).
По договор от 01.10.2012 г. са усвоени 10.23 млн. евро с крайна цел финансиране на дружеството Mancelord Ltd (то придоби 50% от НУРТС през 2010 г.).
Други 2 млн. лева, отпуснати на 19.12.2012 г. са ” с крайна цел финансиране на Синектик ЕООД и Партнер Лизинг АД, обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на дружеството кредитополучател – Никкомерс 01 ЕООД, и теглене на каса на сума в размер от 360 хил. лв.”

Според имотния регистър през 2007 г. дружеството е закупило терен от 15 906 кв. метра и складове в Девня и ги е предоставило под наем на “Контилинкс – химически маркетинг и логистика” ЕООД . Има две ипотеки в полза на КТБ за тях. Освен това през 2009 г. “Никкомерс 01” е купило имоти на “Хелт енд Уелнес” в к. к. Св. св. Константин и Елена, ипотекирало ги е в полза на КТБ, а през 2011 г. ги е продало обратно на “Хелт енд Уелнес”.

Не се откриват имоти в Пловдив.

Решението на КОНПИ посочва превод към “Фина Ц” ЕООД в размер на 1 250 хил. лв. част от усвоен кредит в размер на 2 130 хил. евро от КТБ АД на 31.01.2012 г. Това е в контекста на проследяване на преводи към ТЦ-ИМЕ. Други 749 000 лв. са постъпили по сметка на “Билдинг Рисорт” ЕООД.

Отделно от това, според КОНПИ, “Никкомерс 01” е разпределяло получени средства от други дружества. Например, “Синектик” ЕООД е получило 7 197 хил. лв., чийто източник в крайна сметка е “Дивал 59”.

Обезпечения

Първият и вероятно четвъртият заем са обезпечени с ипотеки, които са вписани, но не са отчетени счетоводно. Вторият заем е обезпечен със залог върху химически продукти (натриева основа – 12 000 т., ферихлорид – 2 240 т., хипохлорид – 2 830 т, солна киселина -4 110 т., течен хлор – 840 т.), който не е вписан в ЦРОЗ, третият- със залог на вземания от Mancelord

Състояние към 1.05.2017 г.: В несъстоятелност

гр. София 1220, ж.к. Надежда, ул.”Екзарх Стефан” No 61

Ареском ЕООД

Пламен Николаев Байчев – управител с прекратени правомощия

Васко Митев – синдик

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1373, ж.к. Западен парк, бл. 103, вх. А, ет. 1, ап. 1
тел.: 02 9204976, email: nikkomers01@mail.bg

Николай Георгиев Николов

Николай Георгиев Николов

5 000 лв.