Костенец – ХХИ АД

Основна Информация

Чрез прихващания и прехвърляне на цялото предприятие в полза на “Костенец Пейпър Мил”, “Костенец ХХИ” изчисти задълженията си към банката. Неговите акционери, които също имат кредити към КТБ, са пред фалит

ЕИК

832064969

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

24 217 127 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

25 170 863 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

0

Свързани лица

Чалиндж Кепитъл“, “Шийлд Инвестмънт”, “Ню Трейд“, “Телпром”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

13.3 млн. евро

Подробно

“Костенец – ХХИ” е завод за хартия, чиято история започва още от началото на 20 в., минава през социализма като комбинат и през 1992 г. е обособено като АД. По време на масовата приватизация преминава под контрола на Николай Банев “АКБ Форес”, а миноритарен дял са имали работниците. След финансови затруднения и прекъсвания на производството през 2010 г. мажоритарният дял е придобит от собствениците на “Инкомс” и компании, свързани с КТБ.

По-конкретно работническо-мениджърското дружество “Марица 97” продаде 34% от капитала на “Телпром”, свързано с “Инкомс Телеком Холдинг” – компания на Петър Танков, българин с австрийски паспорт. След това друго дружество от кръга на КТБ – “Шийлд инвестмънт”, купува още 20% от акциите на “Костенец ХХИ”. В началото на март 2012 г. още 30.4% са придобити от “Чалиндж кепитъл България”.

И “Шийлд инвестмънт”, и “Чалиндж Кепитъл България” имат големи кредити към КТБ. “Чалиндж” е собственост на две офшорки от Белиз. По времето на сделката в управата на “Шийлд Инвестмънт” е Божидар Банков (“НУРТС Диджитъл”), а през 2015 г. в СД е влязла “Българска търговска и индустриална корпорация” (виж надолу за нея).

Заемът на “Шийлд” е бил за плащане на 1.7 млн. евро за покупка на 20% от “Костенец – ХХИ” АД и да придобиване на вземане на Инвестбанк от “Бюзард” и от “Костенец ХХИ” като солидарен длъжник. Той е бил обезпечен с акции, представляващи 4.5% от капитала на “Костенец – ХХИ”. Като обезпечение по заема на “Чалиндж Капитал” са заложени 6.9% от акциите на “Костенец ХХИ”. И в двата случая обезпеченията са преодолени чрез прехвърлянето на търговското предприятие.

През октомври 2014 г. е вписана промяна като в СД на “Костенец – ХХИ” влизат “Българска индустриална и търговска корпорация”, “БГ-Тишу Пейпър” (собственост на “Ню Трейд” – друг длъжник на КТБ), както и споменатато вече “Телпром” ООД. Впоследствие първите две са заличени и в управлението са привлечени двете офшорки от Белиз и “Тайрекс България”. Последното се представлява от Станислав Костадинов, който също е свързан с “Инкомс”.  През юли 2016 г. “Тайрекс България” е заличено от СД.

На 1 март 2016 г. е вписано прехвърляне на търговското предприятие на “Костенец Пейпър Мил”, което принадлежи на едноименна компания, регистрирана в Швейцария. Това дружество придобива вземанията, имотите и всички останали активи на Костенец – ХХИ АД. Това става след като през 2015 г. е вписан залог върху предприятието в полза на “К Кепитал” АД, “Г и М Консулт” АД, “Българска индустриална и търговска корпорация” АД и “Сафин” АД. Зад тези компании стоят Борислав Сарандев, Кристиян Конов и други бизнесмени, които са свързани с Българска холдингова компания.

Българска индустриална и търговска корпорация и останалите са придобили чрез цесия вземането по договор за кредит от Банка ДСК на стойност 8 млн. евро, сключен на 27.04.2015 г.. Преди това бяха заличени залозите в полза на КТБ – резултат на прихващане. Освен че прихващанията ощетяват кредиторите, като ги пререждат, в този случай прехвърлянето на предприятие ограничава възможността банката да събере вземанията си от неговите акционери – “Чалиндж Кепитъл” и “Шийлд Инвестмънт”. И двете са в процедура по несъстоятелност.

Общите задължения на тези две дружества, на “Костенец ХХИ” и свързаното “Ню Трейд Груп” са 81.1 млн. лева.

На 19.09.2016г. върху търговското предприятие на „Костенец Пейпър Мил“ АД е учреден залог в полза на “Българска индустриална и търговска корпорация“ АД, обезпечаващ вземане спрямо „Костенец Пейпър Мил“ АД по договор за заем от 03.05.2016 г. за  2 млн. евро и цесия от  09.10.2014 г. сключена с „Костенец – ХХИ“ АД  за 3 млн. евро. По този начин към момента цялото търговско предприятие на „Костенец Пейпър Мил“ АД е под контрола на “Българска индустриална и търговска корпорация“ АД.

Акциите на “Костенец ХХИ” се търгуват на Българска фондова борса. Така освен КТБ като кредитор от прехвърлянето на търговското предприятие са ощетени и миноритарните акционери.

За 2015 г. дружеството реализира приходи от продажби от 57.357 млн. лева спрямо 54.042 млн. лева през 2014 г.

През февруари 2015 г. “Костенец ХХИ” продава на “Шийлд Инвестмънт” АД акции, представляващи 100 % “Пейпър Пак Продакшън” ЕАД. Тази сделка не е отразена в Търговския регистър.

Дружеството не присъства в доклада на Временната парламентарна комисия, AlixPartners и решението на КОНПИ. Докладът на комисията разглежда само “Шийлд Инвестмънт” и “Чалиндж Кепитъл”.

Обезпечения

Заличени залози върху цялото предприятие

Актуално състояние

гр. Костенец 2030, ул. “Съединение” №2, тел.: 71422131
email: kosthhi@hhi-bg.com, Интернет страница: www.hhi-bg.com

“Телпром” -39,13%, “Шийлд Инвестмънт” АД -12,71%, “Чалиндж Кепитъл България АД -34,54%, “Комидор АД” -4,98%, “АКБ Актив” АД -1,13%

Писторези Чезаре Джовани
“Телпром” ООД,
Делиас Холдинг Лимитид, Белиз
Аарон Груп Лимитид, Белиз

1 042 593 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. Костенец 2030, ул. “Съединение” №2, тел.: 71422131
email: kosthhi@hhi-bg.com, Интернет страница: www.hhi-bg.com

“Телпром” – 39.13%, “Чалиндж кепитъл България” – 34.54%,  “Шийлд инвестмънт” – 22.66%

Финансово-клирингова къща “Сконто Съксес” ООД
Форес Консулт
Десислава Любенова Бенина

1 042 593 лв.