Чалиндж Кепитъл България ЕАД – заличено

Основна Информация

Дружеството притежава близо 35% от “Костенец ХХИ” и 100% от “Стиим Енерджи”. Заличено поради неплащане на разноските по несъстоятелността.

ЕИК

201377878

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

22 718 013 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

22 739 575 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

15 766 612 евро (30 836 812.75 лв.)

Свързани лица

Костенец ХХИ“, “Шийлд Инвестмънт”, “Стийм Енерджи”, “Инкомс Телеком Холдинг”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е създадено през 2010 т. и е било регистрирано на адреса на “Инкомс Телеком Холдинг”. Към началото на 2012 г., когато “Чалиндж Кепитъл България” ЕАД влиза в “Костенец ХХИ”, едноличен собственик на капитала му е “Чалиндж Фрикуенси Гмбх”, като негов едноличен собственик е Михаел Пьон. Впоследствие собствеността е прехвърлена на офшорка от Белиз, а понастоящем акционери са две други офшорки от Белиз “Делиас Холдинг Лимитид”, представлявано в “Костенец ХХИ” от Иван Апостолов Апостолов и “Аарон Груп” с представител Христо Петров Христов.

“Чалиндж България Кепитъл” има неизплатен дълг към КТБ в размер на 22.7 милиона лева. Задълженията са формирани от три заема от февруари 2012 г. – 3. млн. евро, август 2012 г. за 5 млн. евро, октомври с.г. – 2.6 млн. евро. Те са за придобиване на акции от “Костенец ХХИ”, за покупка на ДМА и акции от “Стийм Енерджи”.

КТБ има залози върху дялове от 6.9% от капитала на “Костенец ХХИ” АД, 100% от “Стийм Енерджи” ЕАД (с капитал 4.99 млн. лева), както и залози върху настоящи сметки в КТБ.

Макар първият кредит да е предвиждал покупка на 83 833 акции от „Костенец ХХИ”, придобити са 72 018 акции, пише в доклада на Временната парламентарна комисия. В проспекта за увеличение на капитала “Костенец ХХИ” от март 2012 г. е записано, че предстои да бъде купен и делът на “АКБ Актив” и ако това стане, дружеството ще притежава общо 83 833 броя акции, представляващи 35,48% от капитала. Според последния отчет на предприятието, “Чалиндж” всъщност притежава 360 090 акции или 34,54% от капитала, а “АКБ Актив” има малко над 1%. Залогът върху акциите е отпреди увеличението на капитала на “Костенец ХХИ”, затова е само за 6.9%.

“Стийм Енерджи”, чиито акции са заложени в банката, е държало ипотека като обезпечение на свои вземания от “Костенец ХХИ”. Тя е била заличена през октомври 2014 г., показва справка в имотния регистър.

Според последния известен отчет за 2013 г. “Чалиндж България Кепитъл” има загуба от 1.4 млн. лева. Освен заемите банката има задбалансова експозиция – гаранции и акредитиви в размер на 10 млн. лева.

Производството по несъстоятелност във Врачанския съд се разви бързо. Искът е подаден през декември 2015 г. и през февруари 2016 г. съдът е приел счетоводната експертиза и е обявил неплатежоспособността и несъстоятелността на дружеството, като и приел начална дата на неплатежоспособността 11.09.2014 год. Производството бе спряно за една година или до предплащане на разноски.

На 17.03.2017 г. съдът постанови заличаване на дружеството поради невнасяне на определените разноски от 10 000 лева.

Обезпечения

6.9% от капитала на “Костенец ХХИ” АД, 100% от “Стийм Енерджи” ЕАД

Актуално състояние: Заличен

гр. Враца 3002, бул.”Демокрация” № 16, ап. 4,5,6,7

Deleas Holdings, Белиз – 50%
Aaron Group, Белиз – 50%

Силвия Иванова Янкова – изпълнителен директор
Орлин Найденов Димитров
Емилия Христова Златарева
ПРЕКРАТЕНИ ПРАВОМОЩИЯ

50 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1309, р-н Илинден, ул. Кукуш № 2

Authority Management Ltd., Белиз – 100%

Бойка Владова Филипова – изпълнителен директор
Андрей Петков Коджабашев
Снежанка Цекова Калчева

50 000 лв.