ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

Основна Информация

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е най-голямата топлоелектрическа централа в България с инсталирана мощност 1,620 МВт. Задълженията към КТБ са изчистени с прихващане.

ЕИК

123531939

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

2 747 996 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.)

17 550 054 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

0

Свързани лица

“БЕХ” ЕАД, “Булгартрансгаз” ЕАД, “Булгаргаз” ЕАД, “Булгартел” ЕАД, “НЕК” ЕАД, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, “Мини Марица-изток” ЕАД, “ЕОИИТ” ЕАД, “Енергийна инвестиционна компания” ЕАД, “Енергийна финансова група“, “ПФК Берое – Стара Загора” ЕАД и “ТЕЦ Марица изток 2” (9 и 10) ЕАД

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

21.5 млн. лв.

Подробно

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е най-голямата топлоелектрическа централа в България с инсталирана мощност 1,620 МВт. Тя е една от трите електроцентрали в комплекс “Марица Изток”. Централата е открита през 1966 г. и има осем блока. През 2007 г. “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД завърши рехабилитация на блокове 1 и 2, стартирала през 2005 г. Блок 1 бе въведен в експлоатация през септември 2007 г. с увеличена номинална мощност на 177 MВт, а блок 2 през май 2007 г. с номинална мощност 165 MВт.

След пуска на първите два блока за рехабилитация бяха спрени и блокове 3 и 4. Блок 3 заработи с номинална мощност 177 МВт отново през ноември 2008 г., а блок 4 – в началото на 2009 г. През 2010 г. приключи модернизацията на блок 6 (232 МВт), а в началото на 2011 г. в експлоатация след аналогична реконструкция беше приет и блок 8. През месец декември 2014 година беше реализиран проекта за рехабилитация (реконструкция и модернизация) на турбините на блокове 5 и 7, вследствие на което инсталираната мощност на централата достига 1620 МВт при същия разход на пара.

Дружеството притежава изцяло “ПФК Берое – Стара Загора” ЕАД и “ТЕЦ Марица изток 2” (9 и 10) ЕАД.

Последният публикуван отчет от 2016 г. показва, че приходите възлизат на 552 829 хил. лева при 635 133 хил.лв. през предходната година. През 2016 г. загубата рязко се повишава и достига 98 млн. лева. От дружеството посочват като причина намаляването на количествата за студен резерв, намаляването на продажбите и по-ниските цени на свободния пазар през 2016 г., както и въведената през 2015 г. такса от 5% за фонд “Сигурност за ЕЕС”.

Отчетите сочат и сериозно увеличение на разходите за покупка на квоти парникови газове (специално през 2015 г., през 2016 г. разходите по това перо са 77.6 млн. лева и намаляват значително – с 41.8 млн. лева). Според вестник “Капитал” договорът с NVL Ltd е неизгоден: “ТЕЦ “Марица-изток 2″ отново плаща по-скъпо от двете американски централи за квотите, които купува. Разликата се равнява на близо 7 млн. евро, което е 20% от натрупаната загуба на централата за миналата година.” Преди това договорът е бил със самата КТБ, на която са надплатени 30 млн. евро.

От отчета се вижда, че основен клиент, с над 15% от приходите продължава да е ЕФГ – друг длъжник на КТБ.

Отчетът за 2016 г. е заверен със забележка от одитора, който посочва, че е налице съществена несигурност по отношение на презумпцията за действащо предприятие.

В списъка на необезпечените заеми, изготвен от синдиците, са посочени четири заема в лева за 65 млн. лева, заем за 1.3 млрд. йени и друг кредит за 1 млн. евро, без да са посочени дати. Тъй като задълженията към 20 юни 2014 г. са на стойност 17.5 млн. лева, очевидно повечето кредити са били погасени през годините. Сумата на заявените прихващания – 21.5 млн. лева, също надхвърля дълга към 20 юни 2014 г.

На 30 октомври 2014 г. е сключен договор, с който БЕХ ЕАД, в качеството му на цедент, прехвърля на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в качеството му на цесионер, вземанията си в размер на 21.07 млн. лева.

На 20 април 2017 г. КТБ е подала иск срещу ТЕЦ “Марица Изток” 2, с който се предполага, че се атакуват прихващанията.

Обезпечения

Няма

Актуално състояние

община Стара Загора, с. Ковачево 6265
тел.: 042/662214, факс: 042/662000
email: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com

БЕХ ЕАД

Илко Димитров Желязков
Живко Димитров Динчев – изпълнителен директор
Диян Станимиров Димитров

89 676 350 лв.

 

Състояние към 20 юни 2014 г.

община Стара Загора, с. Ковачево 6265
тел.: 042/662214, факс: 042/662000
email: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com

БЕХ ЕАД

Митко Петков Митков
Живко Димитров Динчев – изпълнителен директор
Илко Димитров Желязков

38 534 840 лв.