Принт Инвест 1 ЕООД

Основна Информация

Бившето “Корси 5” е една от най-старите компании, свързани с Цветан Василев, която бе и акционер в банката. Използвана е като канал за финансиране. В несъстоятелност

ЕИК

131358570

Кредитна история

Кредити, получени към края на 2013:

47 283 465 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

43 378 940 лв.

Приети вземания:

56.5 млн. лева

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

31 005 412 евро (60 641 314.95 лв.)

Свързани лица

“Тръст Василеви”, “Инвест Мениджмънт”, “Рема Трейд”, “Корси Маунтин Рисорт”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Принт Инвест 1” е сред дружествата, които дори БНБ изрично посочва като свързано лице.

Учредено е през 2005 г. като “Корси-5”, като собствеността и управата се променят поне пет пъти. През 2005 г. собственик и управител е Рокзанда Атанасова, която е изпълнителен директор на “Сана спейс хотел Хисаря”, “Корси маунтин рисорт” и “Сънлайт еър” (последното собственост на “Тръст Василеви”). През 2009 г. за кратко собственик е “Тръст Василеви”, а управител е Антоанета Василева – съпругата на Цветан Василев. Тази продажба през 2009 г. е обект на интерес от КОНПИ, тъй като тя е на цена 10 000 лв.  при съществуващи активи на дружеството в размер на 27 601 хил. лв. Според комисията целта е била да се разпредели дивидент от 10 175 хил. лв. и да се оправдае увеличението на капитала на “Инвест Мениджмънт”.

По-късно собствеността преминава през Мария Котева и Златка Качин (“Рубин Индъстри”) до “Рема Трейд”, която става едноличен собственик през 2011 г.

През август 2014 г. за управител е избран Николай Брейчев (“Вивес” и др.)

Задълженията са формирани от два заема съответно с главница 6.77 а и 15.4 млн. евро. – от ноември и декември 2012 г. – и два анекса към последния. Общата сума на задължението според списъка на приетите вземания, в който КТБ е единствен кредитор с 56.5 млн. лева.

Дружеството не е подало отговор на молбата за несъстоятелност, а от делото става ясно, че липсват и търговски книжа. Според баланса му единственият привлечен капитал е този от КТБ. Последното плащане по заемите е от 25 юни 2014 г.

На 26.1.2016 г. СГС обявява “Принт Инвест 1” в неплатежоспособност с начална дата 31 декември 2014 г. и определя Елвира Танчева за временен синдик. На 22 март съдът е приел възраженията на КТБ, която смята, че Танчева е в конфликт на интереси и назначава за постоянен синдик предпочитания от банката Росен Милошев.

На 29.3.2017 г. съдът обявява несъстоятелността, постановява обща възбрана и запор и започване на осребряване на имуществото.

През 2009 г. то е сред четирите дружества, които според КОНПИ (“Вивес” ЕАД, “Юлита 2002” АД, “Корси – 5” ЕООД, “Дивал 59” ЕООД), продават 237 075 бр. акции от КТБ и едновременно с това предоставят средствата на купувача (“Бромак” ЕООД) за закупуването на собствените им акции от КТБ.

Докладът на AlixPartners разглежда същата операция в контекста на придобиването на 1.8 милиона акции от “BAC II” (“Бългериън Акуизишън Къмпани II”, дружество на Оманския фонд). При това “Бромак” закупува 1.4 милиона акции от ТЦ-ИМЕ за 104 млн. лева със средства, получени от “Фина-С”, които “Фина-С” получават от редица други лица (включително “Юлинор”, “Вивес”, “Юлита”, “Принт-Инвест 1” и “Дивал 59”). Освен това, според AlixPartners, “Бромак” закупува допълнителни 0.4 милиона акции (или 350,098 допълнителните акции, посочвани са различни числа – стр. 45 от доклада), използвайки средства, получени от “Фина-С”, които са получили финансиране от “Бургас Мийт” и “Критиe”. Сред тези 0.4 милиона допълнителни акции са акциите, които “Принт Инвест 1” е продало, тоест не финансира закупуването на собствените си акции, както е в доклада на КОНПИ.

Както вече бе споменато, непогасените задължения са формирани от два заема, договорени през 2012 г. Общата стойност на заемите от КТБ, според доклада на AlixPartners e 66.5 млн. лева, а неиздължената сума – 43.4 млн. лева.

Според доклада на Временната парламентарна комисия анексите към втория заем, които са сключвани през 2013 г., са подписани от управител, който вече не е имал право да представлява дружество (заличен е като управител преди подписване на анексите). Не е посочено име. От февруари 2012 г. до август 2014 г. управител е  Станка Мирчева, тоест тя е била управител и по времето, когато са сключени основните договори.

Според парламентарния доклад дружеството е превеждало средства на “Интегрирани пътни системи”, “Кен Трейд” и др.

Тези дружества не се споменават изобщо в доклада на AlixPartners, който проследява плащанията от първия кредит до Chilmar Corporation (5.7 млн. евро), “Краун Медия” и ТВ7 (4.6 млн. евро). Имало е значителни тегления в брой, в това число 1.3 млн. евро, получени от “Иновейшън Трейд” (това дружество сега е под контрола на Бисер Лазов, но по онова време може все още да е било собственост на “Юлита 2002”). Най-голяма сума от втория заем е получена от “Авионамс” (5.2 млн. евро), освен това значителна сума (2 млн. щатски долара) са изтеглени в брой от сметката на “Принт Инвест 1”.

“Принт Инвест 1” също така е усвоило 11.1 млн. евро от кредита си в КТБ на 15 март 2010 г. Заедно с превод от “Дивал 59” той формира трансфер в размер на 20.5 милиона евро към “Рубин Индъстри”, се казва в доклада на Alix за “Дивал 59”. Този кредит изглежда е погасен, тъй като не присъства в докладите и приетите вземания на синдика.

Съгласно обвинението срещу Цветан Василев на 15.11.2012 г. е отпуснат кредит от 6.4 млн. евро, като в условията не револвиране са усвоени 18.992 млн. евро. Те са използвани за финансиране на Кен Трейд ЕАД, плащане към Chilmar Corporation Ltd от страна на EFV International Financial Ventures Ltd., и теглене на каса на сума в размер на 430 000 евро от Фина-Ц ЕООД. Анекс от 13.08.2013 г. добавя сумата от 10.1 млн. евро, но са усвоени само 500 хил. евро. Целта, според обвинението е “крайна цел допълнителни вноски в капитала на ТВ7 и ББТ от страна на Краун Медиа ЕАД, финансиране на Иновейшън Трейд АД от страна на Ем Стейт ЕООД, осъществяване на плащания към Галакси Пропърти Груп ООД, CCI Сентрал Сити Инвестмънтс ЕООД и Алберия ЕООД чрез Глобал+AC302 Агро Трейд ЕООД, плащане към Иновейшън Трейд АД от страна на Ем Стейт ЕООД, финансиране на Корабостроителница Русе АД от Шип Инвест АД, и плащания на каса на суми в общ размер от 6 298 814.00 лв.”
По договор от 21.12.2012 г. са усвоени 7.6 млн. евро, като целта е била погасяване на кредити на Телеком АД (преименувано на Авионамс АД ) и на Сити Пропъртис АД, финансиране на Вива Телеком България ЕАД чрез Бромак ЕООД, и теглене на каса на сума в размер на 2 967 845.00 лв. от дружеството кредитополучател Принт Инвест 1 ЕООД. Анекс към този договор от 15.07.2013 г. в размер на 3.9 млн. евро осигурява средства за финансиране на ТЦ – ИМЕ АД и евентуално обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Ем Стейт ЕООД, Интегрирани пътни системи АД, Корект Фарм ЕООД, Глобал Агро Трейд ЕООД и Булит 2007 ЕООД.
С друг анекс от а 06.08.2013 г. 6 млн. евро са били осигурени с цел “допълнителни вноски в капитала на ТВ7 и ББТ от страна на Краун Медиа ЕАД, финансиране на Корабостроителница Русе АД от Шип Инвест АД, и /в случай на възникване на необходимост/ обслужване не кредитните задължения към КТБ АД на Интегрирани пътни системи асфалти ЕООД, Акванада ЕООД, Бургас Мийт ЕООД, Инвестмънт Проджектс АД, Карне М ЕООД и БГ Корпорейшън ЕООД”.

Обезпечения

Залог на ДМА, който не е вписан

Състояние към 1.05.2017 г.: В несъстоятелност

гр. София 1618, бул. “Цар Борис III” № 159, ет. 6

“Рема Трейд” ЕООД

Николай Василев Брейчев – управител

Росен Милошев – синдик

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1421, ул. “Лозенец” № 22, ет. 1, ап. 1

“Рема Трейд” ЕООД

Станка Асенова Мирчева

5 000 лв.