Литекс Моторс АД

Основна Информация

“Литекс Моторс” е компанията зад завода за автомобили Great Wall, контролиран от Гриша Ганчев. През февруари 2017 г. дружеството само поиска да бъде обявено в несъстоятелност.

ЕИК

200164247

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

58 963 161 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

75 504 491 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

0  лв.

Свързани лица

“Уотърсий България” ЕАД, “Терексим” АД, “Литекс комерс”, “Ауто Инвестмънт”, “Хедж инвестмънт България“, Гриша Ганчев

Цесии и прихващания

Цесии:

76.279 млн. лева

Прихващания:

47 млн. лв., 79 хил. щ.д. и  15.4 млн. евро

Подробно

Дружеството е основано през 2008 г. с акционери – “Литекс Комерс” ЕООД – 66%, “Хедж инвестмънт България” АД – 26% и самата КТБ – 8%. През 2011 г. делът от 34% вече е в ръцете на “Аутомобил продюс” (преимунувано на “Ауто Инвестмънт”). През 2012 г. се гласува увеличение на капитала. Така през 2013 г. – преди фалита на КТБ, акционерите са “Уотърсий България”, собственост на офшорка със същото наименование и “Ауто Инвестмънт”. Година по-късно на мястото на “Ауто Инвестмънт” е Илия Терзиев, а на последното събрание на акционерите става ясно, че миноритарният пакет е прехвърлен на “Терексим”, представлявано от Илия Терзиев. “Уотърсий България”, чийто краен собственик е синът на Гриша Ганчев – Данаил, запазва мажоритарен дял от 61.4%.

Производствената дейност започва през 2012 г.

“Литекс Моторс” е работещо предприятие с активи за 98 млн. лева съгласно отчета му за 2014 г., в това число имоти и машини за 40 млн. лева. През 2014 г. отчита печалба от 7 млн. лева след данъци, повлияна от положителни разлики в резултат на цесии (над 19 млн. лева). Преди 2014 г. “Литекс Моторс” натрупва загуба от 25.7 млн. лева.

Задълженията на дружеството към КТБ  са погасени чрез множество на брой цесии и прихващания. Освен с дружества от групата “Литекс”, такива са правени и с много юридически и физически лица, сред които са и имената на известни вложители в банката с привилегировани влогове и със суми над гарантираните.

Според доклада на AlixPartners тези задължения, съответно сумата на прихващанията, са на стойност 89.6 млн. лева. Към началото на септември 2015 г. е имало непогасена чрез прихващане главница на стойност 5.5 млн. лева, която е била изплатена. Източникът на това разминаване не е ясен.*

През март 2015 г. временните синдици са вдигнали запора на КТБ върху предприятието като цяло, обезпечаващ задължения в размер на 15.9 млн. евро.

Вписан е залог в полза на “Литекс комерс” на стойност 12.03 млн. лева, впоследствие частично заличен. След това, през 2015 г. поредица производствени активи са прехвърлени на “Торинекс”, а то ги продава на “Ловеч Моторс”, преименувано на Българска автомобилна индустрия. Върху една от основните производствени сгради е вписана ипотека в полза на ИАБанк за задължение на “Литекс Моторс”.  Освен това заводът в Баховица е съдлъжник по друг заем на “Ловеч Моторс”, дружеството, което пое активите на завода.

“Ловеч Моторс” или Българска автомобилна индустрия още през 2015 г. е скъсало преките връзки с Литекс, като негов едноличен собственик е Андон Радославов Димитров (директор на “Литекс Бус” и ПФК “Литекс”). През 2015 г. това дружество е разполагало с активи за 69 млн. лева, докато “Литекс Моторс” е имал предимно вземания (виж отчета).

През октомври 2015 г. е отменен частично запорът на НАП върху 17.5 млн. акции на “Литекс Моторс”, като остава запор само върху 510 хил. акции на стойност 510 хил. лева, колкото е искът на НАП.

На 23 февруари 2017 г. изпълнителният директор Илия Терзиев е подал молба за откриване на производство по несъстоятелност (но без приложени отчети и списък на кредиторите). На 2 март с.г. такъв иск е постъпил и от “Булстрад Виена Иншурънс Груп”. По информация на “Капитал” дружество е едно от тези, които сключиха договор за цесия. По тези договори често се предвижда вложителите да си получат парите, след като мине оспорването на прихващанията.

Терзиев коментира в писмо до медиите, че искът за фалит е нормална защитна реакция, след като на 17.02.2017 год., от КТБ е подаден втори иск към „Литекс Моторс“ АД на стойност 57 млн. лева. Този иск е заведен в СГС, като не е ясно дали се отнася за прихващания.

Това предполага поредица от оспорвани дела, тъй като КТБ трябва да постигне отмяна на прихващанията, за да се легитимира като кредитор, а след това да иска обявяване на разпоредителни сделки, предхождащи несъстоятелността за недействителни.

 * Прихващанията са по-малко (77.4 млн. лв.) в официалния списък на синдиците. Задълженията според неофициалния списък към 20 юни 2014 също са по-малко. Дори ако сумата от общо 95 млн. лева в доклада на Alix включва не само непогасена главница, а неустойки, лихви, гаранции и т.н., не става ясен източникът на разминаването с данните за прихващанията, извършени от “Литекс Моторс”

Обезпечения

Заличен залог на предприятието

Актуално състояние

София,

ул. Лъчезар Станчев No 3, ет. 2

“Уотърсий България” ЕАД – 61.4%, “Терексим” ЕООД – 38.6%

Аутоуош Сървез” ЕООД
“Уотърсий България” ЕАД
“Терексим” ЕООД

28 500 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

с. Баховица 5567, община Ловеч
ул. “Георги Димитров” № 105

“Уотърсий България” ЕАД – 61.4%, “Ауто Инвестмънт” ЕООД – 38.6%

Ауто Инвестмънт ЕООД
Андон Радославов Димитров
Илия Петров Терзиев

28 500 000 лв.