Интегрирани пътни системи АД

Основна Информация

ИПС имаше ключова роля в групата компании, занимаващи се с пътно и инфраструктурно строителство. В несъстоятелност е от 2015 г.

ЕИК

200408908

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

65 977 153

Кредити при затварянето на банката:

93 843 494

Кредити към 1.12.2015:

102 млн. лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

100 715 138 лв. и 14 665 944 евро (129 399 231.25 лв.)

Свързани лица

“Евробилд 2003”, “Евробилд проект” ЕООД, “Ботса” ООД, “Юрий Гагарин” АД, Вамо, Старозагорски териториален кадастър, “Пътно поддържане” – Карлово, “Пътно поддържане” Пловдив, “Глобални пътни системи” АД

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Интегрирани пътни системи (ИПС) е създадено през 2007 г. с основен предмет на дейност строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения. Координира дейността на “Пътно поддържане” ООД – Смолян, “Пътно поддържане Пловдив” ЕООД, “Пътно поддържане Карлово” ЕООД, “Пътно поддържане Габрово” ЕООД, “Пътстрой – Пътища” ЕООД, Териториален кадастър Смолян, Териториален кадастър Стара Загора, Териториален кадастър Разград, Териториален кадастър Сливен, Териториален кадастър Враца и “Интегрирани Пътни Системи Асфалти” ЕООД. Дружествата са специализирани в пътното и инфраструктурното строителство, в зимното поддържане и текущия ремонт на републиканската и общинската пътна мрежа, в геодезическите дейности и проектирането на инфраструктурни обекти. През 2008 г. компанията се преобразува в акционерно дружество с капитал 10 млн. лева.

Това бе едно от работещите предприятия, които също са били използвани и като пощенска кутия. ИПС е собственост на “Евробилд проект” (под контрола на “Ботса”) и Юлия Илиева, която има 1 акция. През март 2015 г. е вписано прехвърляне на собствеността в “Юлинор”, която притежаваше “Евробилд проект” на “Ботса” – компания, зад която стои Симеон Симов от Перник, близък до Веселин Бушев. Последният контролира “Гипс” и други строителни фирми. Бушев бе в лагера на Цветан Василев до есента на 2014 г., когато бе представен като новия шеф на ПФК “Ботев”. Според близките до Василев медии той вече е в групата на Бисер Лазов – бившата дясна ръка на банкера, който сега е основен свидетел на прокуратурата срещу него. Разпоредителните сделки, извършвани от фирмите, контролирани от Бушев, както и повтарящи се детайли (адреси, нотариуси), също потвърждават тази теория.

Дружеството, пререгистрирано в с. Скриняно, бе също собственик на в. “Преса”.

По-голямата част от средствата, получени като заем от КТБ, са отдадени като заеми на други предприятия.

ИПС има пет кредита, първият от които е усвояван в 39 транзакции в периода 2007-2013 г. Според доклада на AlixPartners заемите към Интегрирани пътни системи са финансирали следните покупките на облигации на “Нордърн Лайтс България”, чрез които бе привлечено дългово финансиране за КТБ: 20 млн. щ.д., закупени от “Технотел Инвест”, 5 млн. щ.д., закупени от “Бромак”, 26 млн. щ.д. (общо), закупени от директно от ИПС и 40 млн. щ.д., закупени от “Фина-С”. Освен това са налице погашения на обща стойност 59.7 млн. лева, които са били финансирани от кредити, усвоени от “Интегрирани пътни системи”. Сред получателите са “Критие”, “Гипс”, ИПС “Асфалти”, “Булит 2007”, “Принт Инвест 1” и др.

Има значителна сума – 47 млн. лева, преведена по сметка на КТБ в Банка ДСК, по която са набирани средства за увеличението на капитала през май 2013 г. Отделни плащания са насочени към “ВТБ Капитал” и “ВТБ Капитал ПЕ Инвестмънт Холдингс” (последното притежаваше “ВТ Инвест и Крушър”).

Други 700 хил. евро през “Манселорд Лимитид” са платени чрез многократни трансфери на неизвестно лице, други суми – например за “Ареском”, “Елтаур” са непроследими, тъй като са изтеглени на каса, заключава докладът на AlixPartners.

Според постановлението на Специализираната прокуратура за привличане на обвиняемия Цветан Василев, на на 21.12.2012 г. е отпуснат заем на ИПС в размер на 6.3 млн. лева. Той е бил предназначен за допълнителни вноски в капитала на ТВ7 и ББТ, финансиране на Консорциум МКИ и Водстрой ДЗЗД, и плащане по фактура в размер на 977 915.00 лв. към непосочен контрагент по сметка извън КТБ.

На 29.04.2014 г.  е подписан анекс към този договор на стойност 5.2 млн. лева, като според прокуратурата целта остава същата (вкл. плащането по фактура). Следва анекс от 16.05.2014г.  за 2.6 млн. лева със същата цел на заема.

На 20.03.2014 г. е сключен договор на стойност 11 млн. евро с “крайна цел финансиране на Глобални пътни системи АД, допълнителни вноски в капитала на ТВ7 и ББТ, и /в случай на възникване на необходимост/ обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Никкомерс 01 ЕООД, Хидроенергийни проекти ЕООД, Дивал 59 ЕООД, Евробилд Проект ЕООД, Юлита 2002 АД, Биокемикъл БГ АД, Технотел Инвест АД, Булит 2007 АД, КиК Дизайн ООД, Ем Стейт ЕООД, Инвестмънт Проджектс АД, Транстрейдинг ЕООД, ТЦ-ИМЕ Вест АД, Билдинг Рисорт ЕООД, Бургас Мийт ЕООД, Сана Спейс Хотел Хисаря АД и Глобал Агро Трейд ЕООД”.

Освен заемите от КТБ, дружеството е получавало средства от свързани компании, в това число “Инвестмънт Проджектс”, ТЦ-ИМЕ Вест, “Глобал Юнион” и др. В доклада на парламентарната комисия се посочва, че липсват доказателства за придобиване на пътностроителни машини, за които са отпуснати 11 млн. евро. Особен залог има върху багери, товарачи, тракери, които са на малка стойност спрямо заемите.

Интегрирани пътни системи е обявено на 30 октомври 2015 г. в несъстоятелност, но не по искане на КТБ, а на охранителна фирма. Има редица искове към ИПС: Банката твърди, че ИПС й дължи 79.6 млн. лева и 11.8 млн. евро; “Дар-02” ООД, София – 123 хил. лв.; “Еми” АД – 853 хил. евро.

Решението на съда за обявяване в несъстоятелност определя начална дата на неплатежоспособността 25.6.2014 г.

Наложен e запор върху вземания върху банкови сметки и дялове в Старозагорски териториален кадастър, “Пътно поддържане” – Карлово, “Пътно поддържане Пловдив”, “Глобални пътни системи”, ПФК “Ботев” и “Каусто Голд”.

Предстои осребряване на имуществото в рамките на производството по несъстоятелност.

Въз основа на ревизионен акт НАП е наложила запор върху акции на ИПС във ВАМО (33.4%), както и на притежаваните 10 238 акции с номинал 48.77 лева в “Юрий Гагарин”. (Книжата на “Юрий Гагарин”, което е публично дружество, са с номинал 1 лв. според ТР). Предварителният запор върху акции и сметки на ИПС от 2015 г. – при неприключила ревизия, бе за предполагаеми задължения от 13 млн. лева. Ревизията е била предизвикана от съмнения за неправомерен данъчен кредит в размер на 2 млн. лева, произтичащ от доставки от “Централна ремонтна база” – Перник и “Билд Инженеринг” ЕООД, които според НАП са дерегистрирани и имат задължения към бюджета в особено големи размери. “Билд инженеринг” ЕООД, учредено от Ангел Славчев Христов, е в несъстоятелност от 2013 г. “Централна ремонтна база 2001” – Перник, има за съдружници Светлин и Лъчезар Ангелови Христови, които са свързани с “Ню Кооп Инвест” и “Балкан Ерма” – получатели на някои от най-ценните активи на “Евробилд 2003”, включително сградата на “София прес”.

В обосновката на НАП, с която е наложен запор, е записано още, че ИПС е “със затихващи функции”. Според последния публикуван годишен отчет на ИПС – за 2012 г. неговите годишни приходи от продажби са били 37.5 млн. лв.

Последният отчет за 2013 г., цитиран в резюме от доклада на AlixPartners, показва активи на стойност 165.3 млн. евро. От тях 85% са други краткотрайни активи – основно кредити и други вземания. През 2013 г. “Интегрирани пътни системи” е отчело приходи от продажби на стойност 29.7 млн. евро и оперативна загуба от 238 хил. евро. През същия период финансовите приходи са 10.2 млн. евро, а финансовите разходи са били 9.9 млн. евро.

Обезпечения

Особен залог на ДМА – багери, товарачи, самосвали. Стойността на залога според доклада на парламентарната комисия е 1% от задълженията по заеми.

Състояние към 1.05.2017 г.: В несъстоятелност

с. Скриняно 2599, община Кюстендил
ул.”Скринянски път” № 1

“Евробилд проект” (собственост на “Ботса” ООД) – 99.9%

Юлия Илиева – 1 акция

Томислав Михалчев – изпълнителен директор, Евробилд Проект, Юлия Илиева

Александър Тошев – служебен синдик

10 млн. лв. (100 000 акции с номинал 100 лева)

Състояние към 20 юни 2014 г.

София, ул. “Владимир Вазов” № 9, офис 7
тел.: 032/965111

“Евробилд проект” (собственост на “Юлинор”) – 99.99%

Николина Добрилова – изпълнителен директор, Евробилд Проект, Юлия Илиева

10 млн. лв. (100 000 акции с номинал 100 лева)