Аварике (Avarike Ltd – Кипър)

Основна Информация

Основана е през 2011 и контролираше “Домо Ритейл”, Румъния. В ликвидация.
Рег. № ΗΕ 288413

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

40 516 073.68 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

53 858 301.14 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

37 825 525 евро (73 980 296.56 лева)

Свързани лица

Домо Ритейл“, “Домтех Холдинг“, “Техномаркет”.

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

“Аварике” е регистрирано през 2011 г. и e в процес на ликвидация от 2015 г. От 20 октомври 2014 г. дружеството е собственост на Мариан Ванек от Словакия. Натрупаните задължения към 30.9.2014 г. са 55.53 млн. лева. Заемът е отпуснат, въпреки че собственият капитал е отрицателен и дружеството регистрира загуба от 577 хил. лева. Кредитът е предоставен с цел закупуване на акции от “Домо Ритейл” (Domo Retail SA), и придобиване на вземания на “Домтех Холдинг” от “Домо Ритейл”, Румъния за сумата от 8.997 млн. лв. съгласно договор за цесия между “Домтех Холдинг” и “Аварике” от 13.03.2013 г. Кредитът е с първоначален лимит от 29.3 млн. лева, увеличен на 58.675 млн. лева заради увеличаване на капитала на “Домо Ритейл”. Към 30 септември не са усвоени 4.8 млн. лева. Освен заема от КТБ през 2011 г. Аварике е получило 15 млн. евро от “Кен Трейд” с произход “Шип Инвест”.

Самото “Домо Ритейл”, в което “Аварике” държи 99.9% от акциите, има задължения от 29 млн. лв. към КТБ към 30.9.2014 г., обезпечени със залог на стоки в оборот в румънски магазини. Всяко придобиване на “Домо” е съпроводено с натрупването на нов дълг. “Домо Ритейл” първоначално е било собственост на “ТехномаркетДомо НВ” (TechnomarketDomo NV), Холандия. През май 2012 то е придобито от “Нибур” (Niebuhr), Швейцария на което е отпуснат заем от 27 млн. евро от КТБ, след което КТБ прехвърля заеми, които е дала на ТехномаркетДомо НВ – от 19.1 милиона евро и на “Техномаркет” – 6.5 милиона евро към “Нибур”. Последното изплаща неизплатените заеми на “ТехномаркетДомо НВ” и “Техномаркет”. В замяна “Нибур” получава 99,99% от дяловото участие в “Домо Ритейл” (1 323 499 акции) и 100% от дяловото участие в “Техномаркет” (170 900 обикновени акции по 10 лева). Една акция от “Домо Ритейл” е била прехвърлена на “Техномаркет”.

През декември 2012 г.  “Домтех” получава заем от 33 млн. евро, от които 30.2 млн. евро са били използвани за закупуване на 1,323,499 акции в “Домо Ритейл” от “Нибур” и акции от “Техномаркет”. Така се изчиства дългът на “Нибур”. А през март 2013 на “Аварике” е отпуснат заем от КТБ на стойност 15 млн. евро, от които 12.6 млн. евро били използвани за закупуване на същите 1,323,499 акции на “Домо Ритейл”. Срещу “Домо”, което е преименувало на Family Concept SRL, има иск за несъстоятелност. По информация от румънски медии, негов собственик е Еуген Петров.

Румънското дружество притежава още акции в Digistore SRL, K and K Electronics Romenia и Covalm S.A. (33.39 %).

Обезпечения

Залог на акциите на Domo Retail (договор за покупка на акциите за 8 млн. евро) и на вземанията от Domo Retail в размер на 4.6 млн. евро

Актуално състояние: В ликвидация

Гр. Никозия, Кипър
1010, Nicosia, Cyprus
Kostάki Pantelίdi, 1

SABBAS POLYDOROY

Състояние към 20 юни 2014 г.

Гр. Никозия, Кипър
1010, Nicosia, Cyprus
Kostάki Pantelίdi, 1

Мариан Ванек

SABBAS POLYDOROY