Ареском ЕООД

Основна Информация

“Ареском”, което контролира редица други длъжници на КТБ, е в несъстоятелност. Част от дъщерните дружества – също.

ЕИК

131448718

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

30 002 445 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

22 554 696 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

16 135 210 евро (31 557 727.77 лв.)

Свързани лица

“Си Ди Мениджмънт”, “Билдинг Рисорт”, “Никкомерс 01“, “Жарден”, “Снежин 2003”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Собствеността на “Ареском” последователно премина от Александър Радев към Веселин Бушев и Мая Симонович. Бушев постепенно пое контрола над множество компании като ИПС, “Евробилд 2003” и др. Радев е охранител в офисите на Цветан Василев, назначен за директор на “Си Ди Дивелопмънтс”, той е бил начело и на притежаваното от “Ареском” “Билдинг Рисорт”, където също е наследен от Мая Симонович. Това е една от първите компании, което сменят собствеността, а в случая с “Ареском” – и адреса си, веднага след фалита на банката.

Обявено в несъстоятелност с Решение от 23.07.2015 г., като е наложен общ запор и възбрана, дейността е прекратена, но производството бе спряно. За начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността е обявена 13.11.2014 г.

На 29 юли 2016 г. производството бе възобновено, а на 5 декември 2016 г. е постановена обща възбрана и запор и начало на осребряване на имуществото.

“Ареском” притежава земя в столичния кв. Военна рампа, върху която е наложена възбрана и инвестиции в дъщерни дружества. Дружеството контролира 100% от “Билдинг Рисорт” (в несъстоятелност), “Никкомерс 01” (в несъстоятелност) и “Си Ди Мениджмънт” (в производство по несъстоятелност). Първите две дружества притежават реални активи (например, “Билдинг Рисорт” има жилищни имоти в Царево), но също така имат и свои задължения към КТБ. “Ареском” притежава 50% от “Жарден” (в ликвидация поради трайно влошени отношения между съдружниците – виж Свързани материали) и е било едноличен собственик на “Снежин 2003” (прехвърлено на “Ботса” след фалита на КТБ).

Дружеството има две кредитни експозиции към банката – за 8 млн. лева и 23 млн. лева, според доклада на Временната парламентарна комисия. Информацията противоречи на други данни:

Според доклада на AlixPartners първият заем от 5.1 млн. евро и бил с цел покупка на акции от “Сентрал Техно Дивелъпмънтс 1” (впоследствие “Си Ди Мениджмънт”), но най-голяма част от средствата са достигнали до “Сънлайт Еър” – частната авиокомпания на Василев. Средствата от втория заем – 12.1 млн. евро, са използвани от “Булит 2007” за закупуване на акции в “Хелт енд Уелнес”, както и за погашения на “Билдинг Рисорт”, “Дивал 59” и “Гипс”.

Според обвинителния акт на Цветан Василев договорът от 25.3.2011 г. е на стойност 4.1 млн. евро, а крайната цел на заема е “закупуване на дялове от капитала на Сентрал Техно Дивелопмънт 1 ЕООД от дружеството Сентрал Техно Дивелъпмънт 2 АД, погасяване на стар кредит на кредитополучателя Ареском ЕООД към КТБ АД по кр. сд. 9338, и финансиране на Хелт енд Уелнес АДСИЦ и на LEARJET INC”. Друг договор от 16.08.2012 г. е на стойност 5.1 млн. евро и неговата крайна цел е “обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Билдинг Рисорт ЕООД, Интегрирани пътни системи асфалти ЕООД, Акванада ЕООД, Гипс АД, Сайга Консулт ЕООД, Булит 2007 ЕООД, Елизер ООД, Консулт АВ ЕООД, Ти Си Инвест АД, Шип Инвест АД, Порт Инвест Русе ЕАД и КООП Инвестмънт ЕАД”. Крайната цел на сключен на 21.03.2013 г.  анекс към договора от  16.08.2012 г. за 4.4 млн. евро и сключения на 09.12.2013 г. анекс към същия договор за 2.56 млн. евро е “обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Билдинг Рисорт ЕООД, Интегрирани пътни системи асфалти ЕООД, Акванада ЕООД, Гипс АД, Сайга Консулт ЕООД, Булит 2007 ЕООД, Елизер ООД, Консулт АВ ЕООД, Ти Си Инвест АД, Шип Инвест АД, Порт Инвест Русе ЕАД и КООП Инвестмънт ЕАД”

Предвидените обезпечения са валиден залог на пропан-бутан и залог на 100% от “Си Ди Мениджмънт” (също в несъстоятелност), който не е валидно учреден. В хода на производството по несъстоятелност става ясно, че и двата залога, както и залозите на вземания не са вписани в ЦРОЗ. На това основание съдът по искане на НАП е допуснал поправка в списъка на приетите вземания, която лишава КТБ от статута на привилегирован кредитор.

Обезпечения

Състояние към 1.5.2017 г.

гр. София 1220, р-н Надежда, ул.”Екзарх Стефан” No 61, тел.: 8 054 900, email: areskom@live.com

Мая Симонович

Мая Симонович – управител с отнети права

Тихомир Иванов – синдик

5000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София, р-н Красно село, ул.”Дамян Груев” No 46, тел.: 8 054 900
email: areskom@live.com

5 000 лв.