Съни Ривърсайд Резиденшъл АД

Основна Информация

“Съни Ривърсайд Резиденшъл” има два заема за строителство на жилищен и административен комплекс в Белене. КТБ има ипотека върху земя и право на строеж. В несъстоятелност

ЕИК

175410345

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на  2013:

20 935 915 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

20 368 404 лв.

Кредити към 15.7.2016 г.

21 142 584.73 лв.

(приети вземания от синдика)

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

12 334 965 евро (24 125 094.60 лв.)

Свързани лица

“Риск Инженеринг”, “Съни Инвест”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е регистрирано през 2007 г. и дейността му е свързана с въвеждане в експлоатация и поддържане на жилищен комплекс с паркинг върху собствен терен в Белене. Той получава разрешение за експлоатация през 2013 г. и е на стойност 16 653 хил. лева според отчета на дружеството. По 50% държат “Съни инвест” и “Ривърсайд резиденшъл парк” с едноличен собственик “Риск Инженеринг”, представлявано от Богомил Любомиров Манчев. В “Съни инвест” дяловете си поделят “Вивес” и Венцислав Веселинов Панчев. Последното събрание на “Вивес” от 11.12.2014 г. разкрива като основни акционери Николай Василев Брейчев и Кирил Тодоров Тодоров (към момента на отпускане на кредита – Александър Цветков и Бисер Лазов).

Перспективите за реализация на този обект зависят от строителството на АЕЦ “Белене”.

Според доклада на AlixPartners активите са заложени като обезпечение по вземания на множество кредитори.

На 1 април дружеството е обявено в неплатежоспособност с начална дата 13.05.2014 г. Началната дата е определена на база на изтичане на срока за доброволно изпълнение въз основа на писмено искане за изпълнение от страна “Ривърсайд Резиденшъл парк”, с което дружеството има договор за заем от 2013 г. с падеж през 2017 г., но с уговорено предсрочно погасяване при неизпълнение на някои от условията или липса на обезпечаване. Във връзка с това още на 5 май 2014 г. дружеството на Богомил Манчев е поискало заемът да се обезпечи със залог върху цялото предприятие и неизпълнението на това условие в седемдневен срок е довело до предсрочната изискуемост и съответно до по-ранната дата на неплатежоспособност. Самата КТБ е поискала изпълнение по-късно – на 13 ноември. Датата е важна, тъй като през август 2014 г. директорът Руен Веселинов Панчев вече е бил заличен по негова молба, но през май 2014 г., той може да бъде подведен под наказателна отговорност за това, че не е поискал откриване на производство по несъстоятелност.

На 17.10.2016 г. СГС обявява несъстоятелността, прекратява дейността на дружеството, налага възбрана и общ запор и постановява започване на осребряването.

Дружеството има два заема от 2008 г., които са предоговаряни многократно, като срокът за издължаване е удължен до 2020 г. Средствата са били предназначени за покупка на поземлен имот и изграждане на жилищен комплекс с административен и търговски център в Белене. Кредитите от КТБ са обезпечени с ипотека върху земята и правото на строеж на жилищна сграда. Не са учредени предвидените ипотеки върху правото на строеж на административна и търговска сграда и особен залог на вземания по договори за наем.

Обезпечения

Ипотека върху поземлен имот и право на строеж на жилищна сграда

Актуално състояние: В несъстоятелност

София 1421, р-н Лозенец, ул. “Калиакра” № 19А, ет.2, ап.6
тел.: 02/8185538
email: marian.apostolov@fina-s.com

“Съни инвест” – 50%, “Ривърсайд резиденшъл парк”- 50%

Заличен СД

Синдик – Владимир Я. Вакрилов

8 050 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

София 1421, р-н Лозенец, ул. “Калиакра” № 19А, ет.2, ап.6
тел.: 02/8185538
email: marian.apostolov@fina-s.com

“Съни инвест” – 50%, “Ривърсайд резиденшъл парк”- 50%

Славейко Свободенов Хаджимитов
Руен Веселинов Панчев – изпълнителен директор
Бисер Любомиров Павлов

8 050 000 лв.