Макс Селект ЕООД

Основна Информация

“Макс Селект” е дружество, свързано с “Пиргосплод” и притежава терен – бивша гара в Поморие, предназначен за строителство.

ЕИК

121651499

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

18 447 523 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

17 929 973 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

0

Свързани лица

“Пиргосплод”

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

6.1 млн. лв. и 487 хил. евро

Подробно

“Макс Селект” е  регистрирано през 1998 г. в София като “Макс Корект” с първи собственик Николай Николов, който има строителен бизнес. Собственик и управител от 2008 г. е Елена Атанасова Танева. Пълномощник е бил Иван Михалев, директор на “Пиргосплод”. През ноември 2016 г. Михалев придобива дружеството.

Според доклада на AlixPartners част от кредит за “Корект Фарм” през “Пиргос плод” е достигнал до “Макс Селект” и използван за погасяване на дълга му през 2009 г. Дружеството споделя общ адрес с “Пиргосплод”.

“Макс Селект” има дългосрочни материални активи (земя) от 23.5 млн. лева и вземания за 23 млн. лева. Освен задълженията си към банки, които през 2015 г. са в размер на 13 млн. лева, то отчита и други задължения на стойност 44.6 млн. лева. Натрупаната загуба е то предходни години е над 11 млн. лева, а през 2014 г. и 2015 г. е налице малка печалба. Според доклада на AlixPartners “Макс Селект” е в несъстоятелност по балансов отчет.

Дружеството има един кредит от 2008 г., но проектът не е реализиран. Той е бил с цел покупка на имот на гара Поморие и изграждане на жилищно – обществен и рекреационен комплекс “Европа” в размер на 32.35 млн. лева. Съгласно последния погасителен план погасяването на кредита следва да започне от юли 2014 до септември 2015 г.

Договорените обезпечения са вписани с изключение на договора за новация (превалутиране на кредита в евро). Върху част от имотите, включени в състава на търговското предприятие, е учредена първо по ред ипотека в полза на КТБ по заем на “Пиргосплод”. Допълнително за обезпечаване на кредита са сключени договори за поръчителство със ЗИМП АД, “БКС Запад” АД, “Ветрен Комерс” ЕООД и Иван Василев Михайлов. Директор на ЗИМП АД, Монтана е Симона Михалева, на “БКС-Запад”, София – Иван Михалев и Любомир Драганов, “Ветрен Комерс” – Иван Михалев.

Основната част от задълженията са погасени чрез прихващания, но като цяло задължението към банката е неясно. Има иск от КТБ.

Обезпечения

Ипотека и поръчителство

Актуално състояние

Бургас 8000
ж.к. Славейков, ул. “Янко Комитов” № 4

Елена Атанасова Танева

Елена Атанасова Танева

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

Бургас 8000
ж.к. Славейков, ул. “Янко Комитов” № 4

Елена Атанасова Танева

Елена Атанасова Танева

5 000 лв.