Кооп Инвестмънт АД

Основна Информация

Учредено през 2012 г. и доскоро свързано с “Холдинг Кооп Юг”, дружество под контрола на Бисер Лазов

ЕИК

202053295

Кредитна история

Кредити, получени през 2013:

49 195 285 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.6.2014 г.):

76 633 669 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

36 783 724 лв. и 30 694 295 евро

Свързани лица

“Кооп Груп”, “Холдинг Кооп Юг”, “Булгафрост”, “Агро Финанс”, “Юлинор”, “Си Ди Мениджмънт”, “Имоти Рент” ООД.

Цесии и прихващания

Цесии:
Прихващания:

Подробно

Собственост изцяло на “Кооп Груп”, което на свой ред бе под контрола на публичния “Холдинг Кооп Юг” АД. Мирела Филипова – бивш член на СД на “Кооп Инвестмънт”, и Елка Стойкова – в СД на “Холдинг Кооп Юг”, са били служители на КТБ по времето на отпускане на кредитите.

На 23.12.2015 г. Председателят на СД на холдинга Бисер Лазов и Георги Славчев Георгиев гласуват продажбата на “Кооп Груп” на “Ел Трейдинг”. “Холдинг Кооп Юг” е имал активи под 4 млн. лева. Номиналът на акциите, предмет на сделката с “Ел Трейдинг”, е 1 млн. лева (над 25%).

Така от началото на 2016 г. собственик на “Кооп Груп и непряк собственик на “Кооп Инвестмънт” е “Ел трейдинг” ЕООД. Тази новоучредена компания принадлежи на Елена Калчева, на 28 г. Тя е в съвета на директорите на “Гранд Мехомия Разлог”, заедно с Георги Славчев Георгиев и “Реал Стил”.

“Гранд Мехомия Разлог” е собственост на “Лекс Пропъртис” – малък длъжник на КТБ, което е апортирало имоти в Разлог в капитала й. Главен счетоводител на “Ел Трейдинг” е Албена Андреева, която работи с Бисер Лазов.

Не са предприемани действия за събиране на задълженията на Кооп Инвестмънт (няма заведени искове в СГС). През март 2017 г. всички директори са поискали да бъдат заличени от ТР на основание чл. 233, ал. 5 ТЗ, което обикновено е знак за проблеми.

Последният отчет е за 2012 г.

Към 2012 г. активите на “Кооп Инвестмънт” са били 73 млн. лева, предимно вземания, инвестиции в предприятия и финансови активи. Дружеството притежава акции в “Булгафрост” – 20.6 млн. лева (75%). В борда на “Булгафрост” преди затварянето на КТБ са нейните директори Александър Пантелеев и Юли Попов.

Самото “Булгафрост” е търговско дружество, което опакова замразени зеленчуци и също има два непогасени кредита с обща главница от 3.3 милиона лева, дължима на КТБ.

По данни от доклада на AlixPartners “предприятието има общо активи от 3.8 милиона лева (повечето от които дългосрочни материални активи) и изглежда да е в несъстоятелност по балансов отчет. Годишните приходи на “Булгарфрост” са между 1.5 и 3 млн. лева и е малко вероятно да бъде в състояние да обслужи задълженията си към КТБ изцяло с такова равнище на търговската дейност.”

“Кооп инвестмънт” е притежавало и 44,2% от капитала на “Агрофинанс АДСИЦ”, оценени на 26.36 млн. лева, но през 2013 г. този дял е продаден.

“Кооп инвестмънт” притежава и 25% от “Коопмедия” – дружеството издател на вестник “Земя”, управлявано от Светлана Шаренкова. Други 25% са собственост на “Холдинг Кооп Юг”.

Експозицията на “КООП Инвестмънт” към КТБ се състои от три договора – инвестиционен кредит от 2012 г. в размер на 30.5 млн. евро, увеличен до 33.3 млн. евро с цел закупуване на акции, инвестиционен кредит от 2013 г. с цел закупуване на линия за замразяване в полза на “Булгафрост”, кредит за оборотни средства, чийто размер е увеличен на 13 юни 2014 г. до 27.15 млн. лева.

Според доклада на парламентарната комисия кредитополучателят е наредил плащания към “Юлинор” (26.5 млн. лева), “Си Ди Мениджмънт” и др.

Първият кредит от 14 май 2012 г.  изглежда е бил в първоначален размер от 30.5 млн. евро, като част е него е погасена, преди сумата да бъде увеличена с 9 млн. евро до 33.3 млн. евро през 2013 г. В  доклада на AlixPartners обяснението на това не е ясно и освен това (стр. 417) се прави неясна връзка с облигациите на “Рубин”, но не става ясно дали средства, отпуснати за “Кооп Инвестмънт” са били трансферирани към “Рубин” или е налице грешка в публикуваната версия.

Средства от този кредит са използвани за покупката на акции от “Агро Финанс” – 17.5 млн. лв. и поредица по-малки трансфери за свързани дружества.

Според обвинението на прокуратурата този заем е отпуснат на на 14.05.2012 г. с цел “придобиване на акции на Агрофинанс АДСИЦ, допълнителна вноска в капитала на ТВ7, покупка на облигации на Рубин АД от страна на Евробилд Проект ЕООД от КТБ АД / продавач /, и / в  случай на възникване на необходимост / обслужване на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата  Никкомерс 01 ЕООД, Акванада ЕООД, Транстрейдинг ЕООД и Еми АД”. Анексът, сключен на 14.05.2012 г. е на стойност 9 млн. евро и същата цел.

Вторият кредит от 24.09.2013 г е бил използван за погасяване на остатък от кредит на “Агримарт” – дъщерно дружество на “Агрион” (2 млн. лв.), а не за “Булгафрост”. Така е записано и в доклада на прокуратурата.

Третият заем (27.1 млн. лв. след анекс) според Alix е бил използан за финансиране на покупката на акции на “Петрол” от “Юлинор” (23.6 млн. лв.), за трансфер към “Холдинг Кооп Юг” (12.1 млн. лв.), за погасяване на остатък по заем на “Сайга Консулт”.

Но прокуратурата е записала по-неясна цел: Според обвинението третият заем е с дата 14.01.2014 г. и на стойност 15 млн. лева, а като цел е посочено покупка на акции и на други финансови инструменти чрез ИП София Интернешънъл Секюритис. Със същата цел са отпуснати още 12.1 млн. лева на основание анекс от 13.06.2014 г.

Освен това в решението на КОНПИ за незаконно придобито имущество на Цветан Василев и свързани с него лица се посочва и получен превод от “Фина С” в размер на 5 206 937,91 лева, по-голямата част (3 380 770 лв.) от който е насочена към “Кен Трейд”.

 

Обезпечения

Обезпеченията включват залог на МДА и на акции в Булгафрост (25% от капитала) които обезпечения на са отразени правилно, според доклада на парламентарната комисия. Според доклада на AlixPartners  е трябвало да бъде учреден и залог на акции на “Агро Финанс”, което не е направено докато акциите са били собственост на “Кооп Инвестмънт”, както и върху 40 000 тона пшеница, ечемик, слънчоглед и рапица (с неясна собственост).

Състояние към 1.05.2017 г.

гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 99

“Кооп Груп” ЕАД

Имоти Рент ЕООД
Иво Иванов Илиев – Изпълнителен директор

1000000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 99

“Кооп Груп” ЕАД

Стилиана Орлинова Белова – Цветанова
Мирела Иванова Филипова
Добромир Бориславов Миладинов

1000000 лв.