Консулт АВ ЕООД

Основна Информация

Компанията, която носи инициалите на Антоанета Василева, сега е извън контрола на Василеви. Използвана е за финансиране на ТЦ-ИМЕ и др.

ЕИК

175246579

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

46 126 135 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

40 565 088 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

27 612 129 евро (54 004 630.26 лв.)

Свързани лица

ТЦ-ИМЕ, Антоанета Василева, Бисер Лазов, Симеон Симов

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Основано е като семейна фирма – с едноличен собственик и управител Антоанета Василева, съпругата на банкера. От 8 май 2012 г. дружеството е с едноличен собственик “Финансово консултиране”. По това време собствеността във “Финансово консултиране” се поделя между “Афлик България” и Бисер Лазов – бивш консултант на Василев, който се превърна в свидетел на прокуратурата срещу него. По последни данни Лазов вече контролира 100% от “Финансово консултиране”, но в доклада на КОНПИ, който е от 2016 г., пише: “И към настоящия момент основен акционер във “Финансово консултиране” АД е “Афлик България” ЕАД, чийто управител съгласно Договор за възлагане на управление е Е. М. (Едуард Милано), за когото в хода на наказателното производство е установено, че е подставено лице на Ц. В. (Цветан Василев)”. Изборът на Симеон Симов за управител на дружеството (заличен по-късно по негова молба) също не подкрепя тезата на КОНПИ.

На 28 юли 2014 г. е вписано заличаване на управителя Ясен Георгиев по негова молба и до март 2015 г., когато за управител е избран Симеон Симов, то бе без управител. Симеон Лозанов Симов е бил или е настоящ директор на “Дивал 59”, “Евробилд Проект”, “Интегрирани Пътни Системи Асфалти” и “Снежин 2003 г.” и едноличен собственик на капитала в “Ботса” ДOO. Приема се, че той е близък до Лазов.

По повод на доклада на AlixPartners, който включи “Консулт АВ” към група фирми, директно свързани с Василев, банкерът коментира: “Групата “Василев” е тюрлю гювеч, който включва фирми, чиито имена и функции знае само лъжесвидетелят. Там е добавена и бивша фирма на моята съпруга (“Консулт АВ”), продадена на същия този лъжесвидетел по негово настояване през 2011 г. без нито лев задължение към банката.” Според КОНПИ сделката е била на цена 10 000 лева.

“Консулт АВ” има миноритарен дял в “Технотел Инвест”. Вземанията на дружеството са 70% от всички активи.

Дружеството има два заема.

Първият е от 18 май 2012 г. и е с разрешен размер от 27.4 млн. лева и остатък от 17.4 млн. лева (според доклада на Временната парламентарна комисия) и 16.9 млн. лева според AlixPartners. Той е бил с цел закупуване на ДМА и участие в капитала на трети лица. Бил е разпределен между ТЦ-ИМЕ, “Алфа България” ЕАД и “Телиш”, според доклада на Временната парламентарна комисия. Според AlizPartners обаче, най-голямото плащане (5.6 млн. лева) е за “Сана Спейс Хотел Хисаря” и оттам за “Хелт енд Уелнес”, а други преводи са наредени към ПФК “Ботев”, ТЦ-ИМЕ, “Транстрейдинг”, “Литекс Моторс”, “Кристал Кемикал трейдинг”, “Корект Фарм”, “БГ Корпорейшън” и “Интегрирани Пътни Системи” (но не са проследени всички суми).

Вторият заем с брутна експозиция от 24.3 млн. лева към 30.09.2014 е с цел закупуване на стоки от “Домо Ритейл”, Румъния. Цялата сума е преведена на ТЦ-ИМЕ в деня на отпускане на заема – 9 януари 2013 г. Използван е за покупка на ДЦК.

Съгласно обвинението срещу Цветан Василев по договор от 18.05.2012 г. е усвоена сума от 16.6 млн. евро, която е ползвана за “финансиране на Хелт енд Уелнес АДСИЦ, ПФК Ботев и лицето Красимир Гергов, обслужване /в случай на възникване на необходимост/ на кредитните задължения към КТБ АД на дружествата Консулт АВ ЕООД, Бургас Мийт ЕООД, Дивал 59 ЕООД, Гипс АД и БГ Корпорейшън ЕООД, и теглене на каса на сума в размер на 2 902 220.00 лв.”
По договор, сключен на 09.01.2013 г., са усвоени 14 млн. евро. Те са ползвани за “плащане посредством банков превод от страна на ТЕЦ- ИМЕ АД към КТБ АД с основание на превода: “ДЦК-продажба съгл. дилърски билет 5705/09.01.2013 г. осчетоводяваме продажба на ДЦК емисия XS0145624432-EUROBOND’S. Номинал 25,000,000 евро, цена 26,844,262.30 евро, в т.ч. главница 25,000,000 евро и лихви 1,844,262.30 евро. Контрагент ТЦ ИМЕ АД. Книжата са от търг портфейл”

Повечето обезпечения, включително ипотека върху УПИ в м. Задгарова артерия с площ 28 и 31 декара, не са учредени. Учреден е залог на материални запаси, но те не се водят в баланса.

Обезпечения

Не са учредени

Състояние към 1.05.2017 г.

гр. София 1618, ул. “Дебър” № 17, тел.: 02/818 55 38
Email: martin.apostolov@fina-s.com

“Финансово консултиране” АД

Заличен управител

5 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1618, ул. “Дебър” № 17, тел.: 02/818 55 38
Email: martin.apostolov@fina-s.com

“Финансово консултиране” АД

Ясен Георгиев Георгиев

5 000 лв.