Бългериън Уайн енд Спиритс АД

Основна Информация

Основана е през 2011 г. и се занимава с търговия и производство на вино. Вземането на КТБ е частично обезпечено.

ЕИК

201796075

Свързани материали

Кредитна история

Кредити към края на 2013:

26 995 040 лв.

Кредити при затварянето на банката (20.06.2014 г.):

29 632 157 лв.

Непогасени задължения към 16.2.2017 г. по данни на КТБ (н):

35 295 225 лв.

Свързани лица

“Афлик България”, “Телиш” АД

Цесии и прихващания

Цесии:

Не

Прихващания:

Не

Подробно

Дружеството е създадено през 2011 г. с основен акционер “Афлик България” – дружеството, което се смята, че е под контрола на Цветан Василев.

Според последния пълен финансов отчет за 2014 г. дружеството е имало задължения към финансови институции за 29.5 млн. лева, а активите му включват основно други заеми – 17.5 млн. лева, вземания – 1.9 млн. лева и продукция и стоки – 8 млн. лева. Отчетът, представен за 2015 г., не съдържа баланс, а от отчета за приходите и разходите става ясно, че дружеството формира загуба от 1.5 млн. лева при приходи от 3.3 млн. лева. Загубата се дължи на увеличени разходи за лихви (над 1.5 млн. лева), докато приходите от лихви са намалели от 1.42 млн. лева през 2014 г. на 191 хил. лева. На фона на признатите съществени приходи от продажби, отчетът за паричните потоци отчита едва 75 хиляди лева постъпления от основна дейност и нулеви парични постъпления, свързани със заеми. Възможно е всичко това да индикира проблеми със събирането на вземанията, вкл. от обичайната дейност.

Дружеството има кредит от 29.5 милиона лева, обезпечени с “винен инвентар”, според доклада на AlixPartners (вероятно неточен превод на материални запаси). Според доклада на временната парламентарна комисия обезпечението е залог на продукция (вино) със себестойност 8.5 млн. лева и пазарна цена от 14.78 млн. лева.

Основната част от заема е преведен на “Телиш” АД (17.3 млн. лева). Според доклада на Временната парламентарна комисия дружеството е дало заем на “Телиш” АД, обезпечен със залог на вино. По-нататък в този документ се казва, че продукцията стои в склада на “Телиш”, тъй като кредитополучателят не може да я реализира и “поради липса на средства за финансиране на плащането на ДДС”.

“Телиш” АД също е длъжник на КТБ със задължение от 8.6 млн. лева и висящ иск за несъстоятелност. Освен това то е издало облигации, по голямата част от които са придобити от КТБ. Ралица Панайотова е била член на СД на “Телиш” АД. Освен сумата, предоставена заемообразно на “Телиш”, през 2011 г. е направен друг превод към това дружество за 3.6 млн. лева, а 1.2 млн. лева са преведени на “Юлита 2002”.

Обезпечения

Залог на продукция (вино) на стойност около 15 млн. лева

Актуално състояние

гр. София 1421, ул. Лозенец №22, ет. 1, ап. 1

“Афлик България” – 99%, Ралица Емилова Панайотова -1%

Ралица Емилова Панайотова – изпълнителен директор
Емил Божидаров Тодоринов

50 000 лв.

Състояние към 20 юни 2014 г.

гр. София 1421, ул. Лозенец №22, ет. 1, ап. 1

“Афлик България” – 99%, Ралица Емилова Панайотова -1%

Ралица Емилова Панайотова
Катерина Красимирова Чучукова
Емил Божидаров Тодоринов

50 000 лв.