Синдиците на КТБ продават 51% от „Тренд асет мениджмънт“

Синдиците на ?Корпоративна търговска банка? АД (в несъстоятелност) започват процедура по продажба на съвкупност от финансови активи, включваща притежаваните от банката 51% от капитала на Управляващо дружество ?Тренд асет мениджмънт? АД. Процедурата включва продажба и на дяловете на УД ?Тренд асет мениджмънт? АД в управлявани ...
Оригинална статия
Вид източник
Government Website
Източник
ynews.bg